Lietuvos Standartizacijos departamentas - Lina Palevičienė

Spausdinti puslapio vidurį

Lina Palevičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. teikia metodinę pagalbą priskirtų technikos komitetų nariams ir užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytos Lietuvos standartų rengimo tvarkos;

1.2. tvarko Standartizacijos valdymo informacinėje sistemoje technikos komiteto narių duomenis bei informaciją, susijusią su technikos komitetų veiklos sritimi ir atitiktiniais technikos komitetais;

1.3. organizuoja technikos komitetų susirinkimus, rengia susirinkimų darbotvarkes, medžiagą ir susirinkimų protokolus;

1.4. kontroliuoja technikos komiteto priimtų sprendimų vykdymą;

1.5. teikia svarstyti Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartų ir kitų leidinių projektus technikos komiteto nariams, jei reikia, ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms, rengia komentarų suvestines ir balsuoja dėl jų nustatyta tvarka;

1.6. organizuoja Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartų periodinę peržiūrą;

1.7. nagrinėja tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų dokumentus, konsultuojasi su technikos komiteto narių įgaliotaisiais atstovais ir balsuoja dėl jų nustatyta tvarka;

1.8. pagal kompetenciją nagrinėja su standartų rengimu susijusią informaciją, rengia informacinius pranešimus, kurie skelbiami Departamento biuletenyje;

1.9. pagal kompetenciją rengia Departamento kokybės vadybos sistemos dokumentus;

1.10. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;

1.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, paklausimus ir rengia atsakymus, teikia konsultacijas;

1.12. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus;

1.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Atgal Spausdinimo versija