Lietuvos Standartizacijos departamentas - Nerija Tuzinienė

Spausdinti puslapio vidurį

Nerija Tuzinienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. teikia metodinę pagalbą priskirtų technikos komitetų nariams ir užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytos Lietuvos standartų rengimo tvarkos;

1.2. tvarko Standartizacijos valdymo informacinėje sistemoje technikos komiteto narių duomenis bei informaciją, susijusią su technikos komitetų veiklos sritimi ir atitiktiniais technikos komitetais;

1.3. organizuoja technikos komitetų susirinkimus, rengia susirinkimų darbotvarkes, medžiagą ir susirinkimų protokolus;

1.4. kontroliuoja technikos komiteto priimtų sprendimų vykdymą;

1.5. teikia svarstyti Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartų ir kitų leidinių projektus technikos komiteto nariams, jei reikia, ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms, rengia komentarų suvestines ir balsuoja dėl jų nustatyta tvarka;

1.6. organizuoja Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartų periodinę peržiūrą;

1.7. nagrinėja tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų dokumentus, konsultuojasi su technikos komiteto narių įgaliotaisiais atstovais ir balsuoja dėl jų nustatyta tvarka.

1.8. pagal kompetenciją nagrinėja su standartų rengimu susijusią informaciją, rengia informacinius pranešimus, kurie skelbiami Departamento biuletenyje;

1.9. pagal kompetenciją rengia Departamento kokybės vadybos sistemos dokumentus;

1.10. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;

1.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, paklausimus ir rengia atsakymus, teikia konsultacijas;

1.12. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

1.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Atgal Spausdinimo versija