Lietuvos Standartizacijos departamentas - Lyda Mažeikienė

Spausdinti puslapio vidurį

Lyda Mažeikienė

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. platina užsienio valstybių standartus;

1.2. nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie išplatintus ISO, IEC, DIN standartus;

1.3. kaupia, tvarko ir prižiūri elektroninį skaityklos katalogą;

1.4. aptarnauja lankytojus skaitykloje;

1.5. rengia statistinę informaciją apie skaityklos katalogą, apsilankiusių skaitytojų skaičių bei išduotus leidinius;

1.6. konsultuoja suinteresuotąsias šalis užsienio valstybių standartų įsigijimo klausimais, padeda skaityklos klientams rasti reikalingus dokumentus;

1.7. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.8. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo su klientais patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, autorių teisių apsaugą;

2.4. išmanyti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų  platinimą;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Atgal Spausdinimo versija