Lietuvos Standartizacijos departamentas - Stanislava Vaitkevičienė

Spausdinti puslapio vidurį

Stanislava Vaitkevičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.  priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus;

1.2.  rengia siūlymus Departamento direktoriui su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

1.3. rengia teisės aktų projektus ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimo;

1.4. pagal kompetenciją organizuoja elektroninio parašo naudojimą, sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacijų įrangos įsigijimo klausimus, kad būtų užtikrintas Departamento darbo efektyvumas;

1.5. organizuoja Departamento kompiuterių ir telekomunikacijų tinklo priežiūrą, jo techninių ir programinių resursų paskirstymą, tinklo vartotojų prieigos teisių kontrolę, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą, siekdamas užtikrinti Departamento informacinių ir telekomunikacinių technologijų prieigą ir naudojimą;

1.6. rengia Departamento informacinių technologijų, duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų reikalavimų laikymosi priežiūrą, siekdamas saugaus ir kokybiško Departamento informacinių technologijų, duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo;

1.7.  koordinuoja informacijos tvarkymą Departamento interneto svetainėje bei organizuoja jos struktūros tobulinimą, siekdamas užtikrinti Departamento interneto svetainės funkcionalumą;

1.8. užtikrina Departamento interneto svetainės atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės institucijų interneto svetainėms;

1.9. administruoja Departamento dokumentų valdymo sistemą, siekdamas užtikrinti
nepriekaištingą jos funkcionavimą;

1.10.  konsultuoja Departamento administracijos padalinius duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimo ir priežiūros klausimais, siekdamas sudaryti galimybes Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kvalifikuotai naudotis Departamento informacinių sistemų produktais;

1.11 organizuoja ir atlieka Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūras;

1.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir rengia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

1.13. nustato materialinių vertybių poreikį bei užtikrina materialinį ir techninį Departamento aprūpinimą;

1.14.  kontroliuoja Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir tinkamą naudojimą;

1.15. renka poreikius prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, reikalingus Departamento struktūrinių padalinių veiklai užtikrinti, apibendrina ir iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos teikia skyriui atsakingam už pirkimų plano sudarymą.

1.16. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;

1.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje ir vadovaujamojo darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą ir duomenų saugą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

2.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

Atgal Spausdinimo versija