Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vaidas Bielskis

Spausdinti puslapio vidurį

Vaidas Bielskis

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant ir vykdant informacinių technologijų priemonių įgyvendinimą Departamente, siekdamas užtikrinti Departamento informacinių technologijų funkcionalumą;

1.2. vysto ir tobulina standartizacijos valdymo informacinę sistemą (SMIS), e. Komitetą ir kitas Departamento naudojamas informacines sistemas bei duomenų bazes, testuoja ir diegia naujinimus, užtikrina jų tinkamą funkcionalumą;

1.3. administruoja apsikeitimą duomenimis su užsienio šalių standartizacijos institucijų informacinėmis sistemomis bei valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų Departamento duomenų perdavimą;

1.4. konsultuoja Departamento administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis Departamente įdiegtais informacinių sistemų produktais;

1.5. tvarko ir administruoja Departamento intraneto ir interneto svetainėse skelbiamą informaciją, administruoja svetainių tvarkymo programinę įrangą, kad svetainėse būtų operatyviai ir suprantamai pateikta naujausia informacija;

1.6. rengia Departamento informacinių sistemų projektinius pasiūlymus bei technines specifikacijas;

1.7. rengia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Departamento informacinių technologijų infrastruktūros tobulinimo;

1.8. analizuoja Departamento poreikį kurti vartotojiškas programas ir naujas informacines sistemas, ir esant poreikiui jas kuria, testuoja ir diegia;

1.9. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

1.10. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, fizinių mokslų studijų srities informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį programavimo ir projektavimo patirtį informacinių sistemų kūrimo, diegimo, administravimo, plėtimo srityse;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir duomenų saugą;

2.5. išmanyti kompiuterinės, programinės įrangos, duomenų bazių valdymo sistemas, tinklapių turinio valdymo sistemas ir turėti HTML, PHP programavimo pagrindus;

2.6. mokėti programuoti C#, ASP.NET, .NET aplinkoje;

2.7. turėti darbo su MS SQL, MySQL, MS Access duomenų bazėmis patirtį, sugebėti jas administruoti;

2.8. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

2.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.10. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

2.11. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Atgal Spausdinimo versija