Lietuvos Standartizacijos departamentas - Jolanta Gaivenytė Butler

Spausdinti puslapio vidurį

Jolanta Gaivenytė Butler

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. verčia į lietuvių kalbą tarptautinių ir Europos standartų ir kitų leidinių ir jų projektų antraštes;  1.2. dalyvauja Departamento Terminologijos komisijos darbe;

1.3. atlieka Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektuose teikiamų lietuviškų terminų straipsnių kalbinį ir terminologinį vertinimą;

1.4. rengia ir teikia siūlymus dėl Lietuvos standartuose ir kituose leidiniuose vartojamų lietuviškų terminų straipsnių kūrimo ir vartosenos;

1.5. konsultuoja priskirtos veiklos srities klausimais;

1.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.7. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų techninių tekstų vertimo ir terminologinio darbo patirtį; 

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybinės kalbos vartojimą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis;

2.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.5. gerai išmanyti lietuvių kalbos žodžių darybos, terminų tvarkybos ir standartizavimo principus bei metodus, dokumentų redagavimo taisykles;

2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

2.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Atgal Spausdinimo versija