Lietuvos Standartizacijos departamentas - Rimantas Sanajevas

Spausdinti puslapio vidurį

Rimantas Sanajevas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus;

 1.2. atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Departamentui Europos ir tarptautinėse standartizacijos organizacijose, valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose institucijose bei organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;

1.3. užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

1.4. organizuoja ir koordinuoja nacionalinės standartizacijos vykdymą ir plėtojimą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos reikmes ir užtikrindamas Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

1.5. dalyvauja pagal Departamento kompetenciją darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;

 1.6. tvirtina Departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

 1.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

1.8. priima įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

1.9. koordinuoja bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija atitinkamame vidaus rinkos skyriuje ar poskyryje su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei valstybėmis kandidatėmis;

1.10. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;

1.11. rūpinasi Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimu bei darbo sąlygų gerinimu;

1.12. kasmet teikia Ūkio ministerijai Departamento metinės veiklos ataskaitą, ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Departamento veiklą;

1.13. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, koordinuojančio ir kontroliuojančio Departamento veiklą, pavedimus.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo administravimą, su Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais standartizaciją, taip pat su tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų bei Departamento dokumentais dėl standartizacijos;

2.4. gebėti atlikti teisės aktų, reguliuojančių standartizaciją, laisvą prekių ir paslaugų judėjimą bei kitas susijusias sritis, ekspertizę;

2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atgal Spausdinimo versija