Lietuvos Standartizacijos departamentas - Audronė Skomskienė

Spausdinti puslapio vidurį

Audronė Skomskienė

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. maketuoja Lietuvos standartų redakcijas lietuvių kalba; specialiomis programomis tvarko formules, paveikslus, lenteles, grafikos elementus ir antraštinius lapus; taiso maketus pagal technines ir kalbines redaktorių pastabas;

1.2. atlieka Lietuvos standartų popierinių versijų sutikrinimą su elektronine versija;

1.3. tvarko elektroninius dokumentus Standartizacijos valdymo ir informacinėje sistemoje, ir Departamento vidiniame tinkle;

1.4. atlieka Departamento biuletenio techninį redagavimą ir parengia jo maketą leidybai;

1.5. vykdo  Departamento biuletenio redakcinės kolegijos sekretoriaus funkcijas;

1.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

1.7. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (arba) įgytą profesinę kvalifikaciją leidinių techninio redagavimo ir maketavimo srityje;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį leidinių techninio redagavimo ir maketavimo srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

2.4. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir maketavimo programomis Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw, MathType, GIMP.

 

 

Atgal Spausdinimo versija