Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vilma Masalskytė

Spausdinti puslapio vidurį

Vilma Masalskytė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, kontroliuoja Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Skyriui skirtų užduočių vykdymą;

1.2. rengia Skyriaus veiklos planus;

1.3. organizuoja LST TK sudarymą, veiklos sustabdymą ir likvidavimą;

1.4. administruoja LST TK veiklą ir metodiškai vadovauja darbams;

1.5. organizuoja Lietuvos standartų programos rengimą, jos paskelbimą Departamento svetainėje, informacijos atnaujinimą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

1.6. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų standartizacijos srityje vykdymą;

1.7. organizuoja informacijos apie techninius reglamentus keitimąsi su Europos Komisija;

1.8. organizuoja informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus keitimąsi su pasaulio prekybos organizacija;

1.9. organizuoja Departamento Technikos komisijos veiklą;

1.10. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus;

1.11. konsultuoja suinteresuotus asmenis standartų rengimo ir taikymo klausimais;

1.12. dalyvauja rengiant Departamento seminarus, konferencijas ir kitas priemones;

1.13. organizuoja Departamento bendradarbiavimą su Europos, tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis ir kitų šalių standartizacijos institucijomis

1.14. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;

1.15. vertina ir rengia išvadas dėl derinimui pateiktų kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, kuriuose yra su standartizacija susijusių nuostatų, projektų;

1.16. rengia informacinius pranešimus Departamento biuleteniui apie standartų rengimą ir LST TK veiklą;

1.17. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

1.18. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus (Poskyrio) funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį standartizacijos srityje, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Atgal Spausdinimo versija