Lietuvos Standartizacijos departamentas - Dalia Reginienė

Spausdinti puslapio vidurį

Dalia Reginienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. teikia pranešimus apie Lietuvos standartų programą Europos Komisijai, Europos standartizacijos organizacijoms, nacionalinėms standartizacijos institucijoms bei ISO/IEC Informacijos centrui;

1.2. teikia pranešimus apie naujas Lietuvos standartų projektų temas ir perimtus Europos standartus ir kitus leidinius Europos standartizacijos organizacijoms;

1.3. teikia informaciją apie Lietuvos standartus, į kuriuos teikiamos nuorodos Lietuvos Respublikos teisės aktuose CEN-CENELEC Valdymo centrui;

1.4. tvarko duomenis SMIS apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas bei reglamentus atitinkančius darniuosius Europos standartus;

1.5. atlieka Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS) kontaktinio punkto funkcijas;

1.6. esant reikalui, atlieka technikos komiteto sekretoriaus funkcijas, vadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto nuostatais;

1.7. pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus, kurie skelbiami Departamento biuletenyje;

1.8. teikia siūlymus Poskyrio vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;

1.9. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, paklausimus ir rengia atsakymus, teikia konsultacijas;

1.10. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus (Poskyrio) funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus (Poskyrio) vedėjo pavedimus;

1.11. Skyriaus (Poskyrio) vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus (Poskyrio) darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam išsilavinimą.

2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti  išvadas ir rekomendacijas;

2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Atgal Spausdinimo versija