Lietuvos Standartizacijos departamentas - Dalia Kvaraciejienė

Spausdinti puslapio vidurį

Dalia Kvaraciejienė

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. platina Lietuvos standartus;

1.2. apdoroja su Lietuvos standartų užsakymu ir pardavimu susijusią informaciją, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas;

1.3. nagrinėja klientų užklausas dėl Lietuvos standartų pardavimo, rengia atsakymus;

1.4. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl elektroninės standartų parduotuvės tobulinimo;

1.5. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

1.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.7. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo su klientais patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, autorių teisių apsaugą;

2.4. išmanyti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų  platinimą;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

Atgal Spausdinimo versija