Lietuvos Standartizacijos departamentas - Dovilė Tarasevičiūtė

Spausdinti puslapio vidurį

Dovilė Tarasevičiūtė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

1.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklų vykdymą, esant poreikiui, vykdo Skyriaus veiklas;

1.2. priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus;

1.3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant norminius ir individualius teisės aktus;

1.4. savarankiškai arba kartu su administraciniais padaliniais rengia ir tobulina Departamento veiklos organizavimo dokumentų (nuostatų, įsakymų, vidaus tvarkos aprašų ir taisyklių ir kitų dokumentų) projektų rengimą ir tobulinimą ir užtikrina, kad jie atitinka teisinės technikos ir teisės aktų reikalavimus;

1.5. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus, skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams Departamento vardu;

1.6. atstovauja Departamentą teismuose;

1.7. organizuoja darbuotojų veiklos vertinimo, priėmimą į darbą, Departamento darbuotojų perkėlimą ir atleidimą iš darbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

1.8. padeda Departamento administracinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente bei dalyvauja kuriant Departamento kolektyvo mikroklimatą;

1.9. renka ir analizuoja informaciją apie personalo poreikį, kaitą, perkėlimo į aukštesnes pareigas, laikino perkėlimo į kitas pareigas ir karjeros vystymo galimybes, kartu su kitais Departamento administraciniais padaliniais atlieka Departamento administracinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę bei pagal savo kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo;

1.10. organizuoja Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, priskirtų Departamentui, įgyvendinimą.

1.11. organizuoja Departamento darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimą, nustato darbuotojų mokymo poreikius ir mokymų prioritetus;

1.12. nustatyta tvarka tiria darbo drausmės pažeidimus arba dalyvauja komisijos, tiriančios tokį nusižengimą, darbe ir teikia Departamento direktoriui išvadas;

1.13. teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigai (toliau – Sodra).

1.14. atlieka viešųjų pirkimų organizavimo ir teisinę priežiūrą;

1.15.vykdo ir kitus su Departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

         

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.                               

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityse ir ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais standartizaciją;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, civilinę ir civilinio proceso teisę, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

                      2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer, personalo apskaitos programomis (pvz.: Vikarina).

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija