Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STANDARTIZACIJOS DARBŲ PRIORITETAI

Spausdinti puslapio vidurį

2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STANDARTIZACIJOS DARBŲ PRIORITETAI
2019-11-11

Europos Komisija (toliau – Komisija) patvirtino 2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) standartizacijos darbų programą, kurioje nustatyti Europos standartizacijos prioritetai, taip pat veiksmai, kurių įgyvendindama Direktyvas ketina imtis Komisija.

Komisija pabrėžia, kad standartai daro didelį ekonominį poveikį. Jų teikiamą naudą kiekvieną dieną jaučia įmonės ir vartotojai. Standartais siekiama užtikrinti aukštą saugos, sveikatos, vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį. Standartai yra stabilus pagrindas gamintojams investuoti į naujas technologijas ir gamybos procesų skaitmeninimą. Vienas iš Komisijos prioritetų tebėra laiku parengti aukštos kokybės standartus.

2020 m. Europos standartizacijos darbų prioritetai – darnieji Europos standartai, kuriais prisidedama prie ES teisės aktų įgyvendinimo. Europos standartizacijos sistema grindžiama Komisijos ir standartizacijos bendruomenės – viešojo ir privačiojo sektorių – partneryste. Unikalumo jai suteikia darniųjų Europos standartų taikymas. Šie standartai rengiami (arba peržiūrimi, atsižvelgiant į aplinkybes) remiantis Komisijos prašymu taikyti ES derinamuosius teisės aktus. Patvirtinus šiuos standartus, jie tampa Europos teisės dalimi ir, kai jie taikomi, vartotojai pasitiki gamintojais visoje bendrojoje rinkoje, nes tai yra  produktų atitikties ES teisės aktų reikalavimams garantas.

Taip darniųjų standartų naudotojams užtikrinamas svarbus teisinis tikrumas ir stabilumas. Taikant darniuosius standartus mažėja gamintojų patiriamos sąnaudos – tai svarbu investuotojams, – o mažosioms ir vidutinėms įmonėms sudaromos sąlygos nepatiriant papildomų išlaidų tiekti rinkai ES teisės aktus atitinkančius produktus. Be to, taip didinama reguliavimo institucijų, kurios turi tinkamai prižiūrėti šiuos darniuosius standartus, viešoji atsakomybė. 2020 m. Komisija ketina prašyti parengti ir (arba) peržiūrėti kelių pagrindinių sričių, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir bendrosios prekių rinkos, darniuosius standartus, kuriais užtikrinamas ES teisės aktų įgyvendinimas. 

Komisija, siekdama įgyvendinti įvairias Direktyvas, taip pat prašys ES standartizacijų organizacijų parengti įvairių sričių, kurios aktualios ir Lietuvai, standartus. Tai darnieji elektros variklių, vandens šildytuvų, skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo vertinimo standartai, radionuklidų kalibratorių projektavimo, gamybos, įrengimo, naudojimo ir eksploatacinių savybių tikrinimo standartai, cheminių medžiagų (policiklinių aromatinių angliavandenilių) išsiskyrimo gumoje ir plastike, kurie naudojami vartojimo prekėse, standartai.

 Komisija ketina prašyti parengti keletą statybos produktų srities darniųjų standarų. Atsižvelgiant į atitikties įstaigų poveikį vidaus rinkai, visų pirma MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) bus prašoma parengti standartus, reikalingus Akreditavimo reglamento ir Rinkos priežiūros reglamento  įgyvendinimui.

Standartizacijos darbų programoje numatytas labai svarbus dalykas – planuojama parengti darniuosius standartus, kuriais būtų užtikrinama atitiktis gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimams, nustatytiems Direktyvoje (ES) 2019/882. Šie standartai padės suderinti metodus, kuriuos, siekdami laikytis reikalavimų, šiuo metu taiko gamintojai ir paslaugų teikėjai, ir taip bus siekiama sudaryti sąlygas neįgaliesiems turėti daugiau galimybių naudotis gaminiais ir paslaugomis vidaus rinkoje.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad parengti standartai padėtų siekti sukurti visapusiškai veikiančią bendrąją rinką, ketina toliau bendradarbiauti su Europos standartizacijos sistemos partneriais tokiose strategiškai svarbiose srityse kaip dirbtinas intelektas, daiktų internetas, kibernetinis saugumas.

 Lietuvos standartizacijos departamentas kaip nacionalinė standartizacijos institucija taip pat dalyvaus 2020 m. Europos standartizacijos darbų programos įgyvendinime ir ragina visas suinteresuotąsias šalis aktyviau dalyvauti standartizacijos procesuose.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn