Lietuvos Standartizacijos departamentas - Gabija Jamontienė

Spausdinti puslapio vidurį

Gabija Jamontienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. tvarko duomenis apie numatomus išleisti ir negaliojančius Lietuvos standartus bei neperimtus Europos standartizacijos organizacijų leidinius SMIS;

1.2. rengia Lietuvos standartų, perimamų atgaminimo būdu, maketus ir talpina SMIS;

1.3. rengia informaciją apie naujai išleistus ir negaliojančius Lietuvos standartus, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;

1.4. praneša Europos standartizacijos organizacijų Valdymo centrui apie perimtus Europos standartus ir kitus leidinius, taip pat apie išverstus į lietuvių kalbą;

1.5. teikia siūlymus dėl SMIS tobulinimo;

1.6.  teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.7. laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;

1.8. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.9. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį standartizacijos srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą; tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius Europos ir tarptautinių standartų perėmimo ir įforminimo reikalavimus;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir maketavimo programa Adobe Acrobat X Pro.

 

Atgal Spausdinimo versija