Lietuvos Standartizacijos departamentas - Ramunė Edita Rukšėnienė

Spausdinti puslapio vidurį

Ramunė Edita Rukšėnienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklos tikslų standartizacijos srityje įgyvendinimą, Standartų programos vykdymą bei informuoja Departamento direktorių apie šios srities rezultatus;

1.2. pagal savo kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Departamento metinio veiklos priemonių plano ir Standartų programos rengimą bei įgyvendinimą;

1.3. Departamento direktoriui pavedus atstovauja Departamentui Europos ir tarptautinėse standartizacijos organizacijose, valstybės institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;

1.4. koordinuoja ir kontroliuoja jam Departamento direktoriaus pavedimu priskirtų administracinių padalinių tiesiogiai dalyvaujančių standartizacijoje veiklą ir teikia siūlymus savo kompetencijos srityje dėl standartizacijos veiklos tobulinimo;

1.5. dalyvauja visuose priemonėse planuojant, organizuojant standartizacijos politikos formavimą, jos vykdymą, tobulinimą ir plėtojimą;

1.6. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;

1.7. rūpinasi kuruojamų skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos tobulinimu bei darbo sąlygų gerinimu;

1.8. laikinai nesant Departamento direktoriaus, atlieka jo funkcijas;

1.9. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus pagal suteiktus įgaliojimus ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų vadovaujamo darbo patirtį standartizacijos srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą;

2.8. būti pareigingam, turėti gerus bendravimo įgūdžius;

2.9.mokėti užsienio kalbą B2 lygiu;

2.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

 

Atgal Spausdinimo versija