Lietuvos Standartizacijos departamentas - Asta Lukošaitienė

Spausdinti puslapio vidurį

Asta Lukošaitienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. rengia Departamento metinių veiklos planų projektus, derina juos su Departamento administracinių padalinių vadovais ir teikia Departamento direktoriui;

1.2. rengia Departamento metinių veiklos planų ataskaitas pagal Departamento administracinių padalinių vadovų pateiktą informaciją ir teikia Departamento direktoriui;

1.3. rengia Departamento administracinių padalinių darbo planų ir kitų veiklos planų ir (arba) pavedimų įvykdymo stebėsenos ataskaitas;

1.4. pagal poreikį teikia ataskaitas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų arba finansuotų projektų įgyvendinimą per Duomenų mainų svetainę (DMS);

1.5. nustatyta tvarka rengia dokumentacijos planus bei jų papildymų sąrašus ir jais vadovaujantis kontroliuoja dokumentų bylų sudarymą Departamento administraciniuose padaliniuose;

1.6. priima tolimesniam saugojimui užbaigtas Departamento administraciniuose padaliniuose sudarytas nuolat ir ilgai saugomas bylas;

1.7. nustatyta tvarka išduoda archyvuojamas bylas laikinam naudojimui;

1.8. derina Departamento dokumentus ir duomenis su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu (toliau – Archyvas) per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

1.9. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų naikinimo aktus bei derina juos su Archyvu EAIS priemonėmis;

1.8. rengia ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) procesų tobulinimo, klientų aptarnavimo kokybės;

1.9. rengia ir atnaujina KVS dokumentus pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;

1.10. užtikrina, kad Departamente būtų skleidžiama informacija apie veikiančią KVS, kokybės politiką ir kokybės tikslus, darbuotojai žinotų savo atsakomybes ir funkcijas, įgyvendinant KVS;

1.11. koordinuoja ir kontroliuoja KVS neatitikčių valdymą, koregavimo ir prevencinių veiksmų atlikimą bei šių veiksmų rezultatyvumo vertinimą;

1.12. pagal kompetenciją organizuoja KVS mokymus Departamento darbuotojams, juos konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas;

1.13. teikia informaciją KVS vidaus ir išorės auditams;

1.14. vykdo kitus su Departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį, socialinių mokslų studijų sritis;             

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityse;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;

2.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, apskaitą ir archyvų tvarkymą;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

 

Atgal Spausdinimo versija