Lietuvos Standartizacijos departamentas - Valteris Mūžas

Spausdinti puslapio vidurį

Valteris Mūžas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. keičiasi informacija apie techninius reglamentus su Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis;

1.2. keičiasi informacija apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus su Pasaulio prekybos organizacija;

1.3. atlieka Pasaulio prekybos organizacijos techninių prekybos kliūčių nacionalinio informacijos centro funkcijas;

1.4. dalyvauja organizuojant Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų, pakomitečių ir darbo grupių susirinkimus Lietuvoje;

1.5. atlieka technikos komiteto sekretoriaus funkcijas, vadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto nuostatais;

1.6. pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus, kurie skelbiami Departamento biuletenyje;

1.7. teikia siūlymus Poskyrio vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;

1.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, paklausimus ir rengia atsakymus, teikia konsultacijas;

1.9. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus (Poskyrio) funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus (Poskyrio) vedėjo pavedimus.

1.10. Skyriaus (Poskyrio) vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus (Poskyrio) darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

         

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti  išvadas ir rekomendacijas;

2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

Atgal Spausdinimo versija