Lietuvos Standartizacijos departamentas - Petras Urbanavičius

Spausdinti puslapio vidurį

Petras Urbanavičius

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina tinkamą Departamentui priklausančių kompiuterių programų ir kompiuterių tinklų apsaugą bei operatyvų gedimų šalinimą;

1.2. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas ir teikia konsultacijas įvairių kompiuterių programų naudojimo klausimais informacinių sistemų vartotojams, nustato paruoštų programų naudojimo galimybes;

1.3. prižiūri Departamento kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą, administruoja naudotojų prieigos teisių kontrolę;

1.4. administruoja naudotojus ir naudotojų prieigos teisių kontrolę Departamento naudojamose informacinėse sistemose ir duomenų bazėse;

1.5. vykdo Departamento intraneto ir interneto svetainių techninę priežiūrą, atnaujina informaciją, tobulina ir užtikrina jų tinkamą funkcionalumą;

1.6. vykdo Departamento naudojamos kompiuterinės technikos techninę priežiūrą, užtikrina tinkamą įrangos funkcionavimą, organizuoja jos remontą;

1.7. vykdo kompiuterių programų apskaitą, analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, jų funkcionavimui užtikrinti;

1.8. instaliuoja Departamento kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją prižiūri, siekdamas užtikrinti Departamento kompiuterinių darbo vietų funkcionalumą;

1.9. atlieka Departamento duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo darbus, siekdamas užtikrinti Departamento duomenų išsaugojimą ir atkūrimą;

1.10. dalyvauja formuojant ir vykdant informacinių technologijų priemonių įgyvendinimą Departamente, siekdamas užtikrinti Departamento informacinių technologijų funkcionalumą;

1.11. konsultuoja Departamento administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis Departamente įdiegtais informacinių sistemų produktais;

1.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, fizinių mokslų studijų srities informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityse;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą, duomenų saugą, eksploataciją ir plėtrą;

2.5. mokėti dirbti kompiuteriu: „MS-Office“, „FineReader“, „Adobe Acrobat“ programomis; serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server 2003 EE“, „Linux“ kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais;

2.6. išmanyti kompiuterinės, programinės įrangos, duomenų bazių valdymo sistemas, tinklapių turinio valdymo sistemas ir turėti html, php  programavimo pagrindus;

2.7. mokėti administruoti kompiuterių tinklus, serverių operacines sistemas, atlikti kompiuterizuotų darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, instaliavimo ir priežiūros darbus;

2.8. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

2.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.10. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

2.11. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Atgal Spausdinimo versija