Lietuvos Standartizacijos departamentas - Irena Juškienė

Spausdinti puslapio vidurį

Irena Juškienė

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Poskyrio darbą, kontroliuoja Poskyrio uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

1.2. rengia Poskyrio veiklos planus ir Poskyrio veiklai organizuoti reikalingus vidaus dokumentus;

1.3. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl standartizacijos srities teisės aktų keitimo ir (arba) papildymo, įgyvendinant Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtus dokumentus ir sprendimus;

1.4.  koordinuoja Europos standartizacijos organizacijų finansuojamų projektų įgyvendinimą;

1.5. teikia informaciją Europos Komisijai, Europos standartizacijos organizacijoms bei nacionalinėms standartizacijos institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos 6 str. „MVĮ prieiga prie standartų“ 3 dalį;

1.6. užtikrina Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS) kontaktinio punkto funkcijų vykdymą;

1.7. organizuoja užsienio šalių delegacijų priėmimą;

1.8. konsultuoja suinteresuotus subjektus ir rengia atsakymus į užklausas Poskyrio kompetencijos klausimais;

1.9. rengia su Poskyrio veikla susijusiais klausimais informaciją, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;

1.10. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

1.11. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymą Poskyryje bei jų perdavimą už archyvavimą atsakingam Departamento darbuotojui;

1.12. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus (Poskyrio) funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

         

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujančio darbo patirtį; iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų darbo tarptautinių ryšių ar komunikacijų srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.7. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;

2.8. mokėti įgudusiojo vartotojo lygmens C1 lygiu anglų kalbą;

2.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

Atgal Spausdinimo versija