Lietuvos Standartizacijos departamentas - Mindaugas Aleksandras Balčiauskas

Spausdinti puslapio vidurį

Mindaugas Aleksandras Balčiauskas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. rengia Skyriaus veiklos planus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

1.2. paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams) kontroliuoja pavedimų vykdymą, priima sprendimus Skyriaus veiklos klausimais;

1.3. rengia ir teikia pasiūlymus Departamento vadovybei su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu susijusiais klausimais ir dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

1.4. organizuoja su Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą arba, esant poreikiui, rengia su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;

1.5. organizuoja Standartų leidybą;

1.6. organizuoja Standartų platinimą ir Departamento skaityklos (bibliotekos) darbą;

1.7. organizuoja Komunikacijos priemonių planų rengimą ir įgyvendinimą; vadovauja su Departamento veikla susijusios informacijos rengimui ir viešinimui arba, esant poreikiui, rengia ir viešina su Departamento veikla susijusią informaciją;

1.8. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui kitų įstaigų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

1.9. rengia ir teikia informaciją suinteresuotosioms šalims su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais;

1.10. konsultuoja suinteresuotąsias šalis su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

1.11. nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu, bei koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba, esant poreikiui, rengia sprendimus ir atsakymus;

1.12. vykdo rinkodarą ir esant poreikiui, teikia siūlymus dėl kainų nustatymo metodikos keitimo;

1.13. atlieka Skyriaus uždavinių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

1.14. atlieka Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą;

1.15. nustatyta tvarka teikia Direktoriui ataskaitas apie Skyriaus veiklą;

1.16. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių mokslų studijų srityje.

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį standartizacijos srityje ir ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų leidybą ir platinimą;

2.5. gebėti planuoti ir organizuoti komandinį darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.7. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Atgal Spausdinimo versija