Lietuvos Standartizacijos departamentas - Rita Gritienė

Spausdinti puslapio vidurį

Rita Gritienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

1.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Departamento vyresniajam patarėjui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

          1.3. apskaičiuoja Departamento darbuotojams darbo užmokestį, autorinius atlyginimus standartų rengėjams, išskaičiuoja pajamų ir socialinio draudimo mokesčius ir užtikrina savalaikį atsiskaitymą su Valstybės biudžetu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaiga (toliau – Sodra), taip pat su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

          1.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;

1.5. atsižvelgiant į darbuotojų prašymus, rengia jiems reikalingas pažymas apie priskaitytą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius;

1.6. vykdo atsiskaitymų su atsiskaitytinais asmenimis apskaitą, tikrina pateiktas avanso apyskaitas, išlaidas patvirtinančių dokumentų teisingumą, formuoja ir pateikia apmokėjimui komandiruočių išlaidų mokėjimo pavedimus;

1.7. apskaito ilgalaikį turtą, ūkinį inventorių ir kitas atsargas, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentų operacijas, susijusias su lėšų panaudojimu;

1.8. dalyvauja atliekant ilgalaikio turto, atsargų ir įsipareigojimų inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina inventorizacijos rezultatų tinkamą apskaitą;

1.9. tikrina inventorizavimo, apskaitos duomenų teisingumą, kontroliuoja nurašymą, apskaičiuoja Departamento ilgalaikio turto nusidėvėjimą;

1.10. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

1.11. pagal kompetenciją vizuoja ir pasirašo dokumentus;

1.12. atlieka einamąją finansų kontrolę, darbuotojas prieš užregistruodamas ir įrašydamas į apskaitą ūkinę operaciją patikrina, ar ji patvirtinta įgaliotų asmenų, patikrina įrašų aritmetinį tikslumą ir bendras sumas bei privalo patikrinti, ar įvedus duomenis į kompiuterinę apskaitą teisingai pasirinktas buhalterinis įrašas, sąskaita, debitoriaus, kreditoriaus priklausomybė, išlaidų klasifikacijos kodas ir ar tikrai įrašas pateko į atitinkamus apskaitos registrus;

1.13. nesant Skyriaus vedėjo, jo atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo laikotarpiais, organizuoja Skyriaus darbą;

1.14. vykdo ir kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

                     

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius buhalterinę apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, ūkinę finansinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą bei mokėti juos taikyti praktikoje;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą A2 lygiu;

                      2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programomis (pvz.: Vikarina).

 

Atgal Spausdinimo versija