Lietuvos Standartizacijos departamentas - Odeta Sadauskienė

Spausdinti puslapio vidurį

Odeta Sadauskienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. užtikrina, kad kiekvienas pagal Departamento vidaus teisės aktus privalomas registruoti dokumentas būtų užregistruotas atitinkamuose registruose;

1.2. peržiūri gautus dokumentus, juos registruoja, nukreipia tolesniam vykdymui vidaus teisės aktų nustatyta tvarka ir perduoda atsakingiems Departamento administraciniams padaliniams;

1.3. tikrina, ar siunčiami dokumentai parengti pagal numatytus reikalavimus juos registruoja ir išsiunčia adresatams;

1.4. skenuoja dokumentus bei užtikrina kokybišką ir laiku atliekamą informacijos suvedimą bei įkėlimą Dokumentų valdymo sistemoje (DVS);

1.5. kompetencijos ribose kontroliuoja, kad Departamento darbuotojų rengiami dokumentai atitiktų Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus;

1.6. aptarnauja asmenys, priima jų prašymus ir skundus taikant vieno langelio principą;

1.7. organizuoja Departamento darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

1.8. konsultuoja Departamento darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos klausimais;

1.9. vykdo ir kitus su Departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

         

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį, socialinių mokslų studijų srities;           

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityse;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;

2.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą;

2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.  

 

 

Atgal Spausdinimo versija