Lietuvos Standartizacijos departamentas - Skaistė Aleksandravičienė

Spausdinti puslapio vidurį

Skaistė Aleksandravičienė

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. atlieka Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektų techninį redagavimą;

1.2. tvarko originaliųjų Lietuvos standartų ir standartizacijos dokumentų projektų registrą;

1.3. teikia pasiūlymus dėl Standartizacijos valdymo informacinės sistemos (toliau – SMIS) tobulinimo;

1.4. vykdo Terminologijos komisijos sekretorės funkcijas;

1.5. tvarko standartizuotų terminų straipsnius SMIS posistemyje LST-TERM – įveda naujus terminus, koreguoja esamus ir pašalina negaliojančius;

1.6. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

1.7. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.8. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologinių mokslų studijų srityje;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį techninio redagavimo srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

2.4. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

2.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Atgal Spausdinimo versija