Lietuvos Standartizacijos departamentas - Birutė Meškėnienė

Spausdinti puslapio vidurį

Birutė Meškėnienė

1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. maketuoja Lietuvos standartų redakcijas lietuvių kalba; specialiomis programomis tvarko formules, paveikslus, lenteles, grafikos elementus ir antraštinius lapus; taiso maketus pagal technines ir kalbines redaktorių pastabas;

1.2. atlieka Lietuvos standartų popierinių versijų sutikrinimą su elektronine versija;

1.3. maketuoja Departamento biuletenį ir kitus informacinius leidinius, atlieka jų techninį redagavimą, rengia maketus leidybai;

1.4. spausdina pardavimui standartų popierines versijas ir paruošia jas išsiųsti klientui;

1.5. konsultuoja Departamento darbuotojus priskirtos srities klausimais;

1.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai;

1.7. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir nedarbingumo atveju.

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities poligrafijos krypties išsilavinimą;

2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį leidinių maketavimo srityje;

2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

2.4. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

2.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu patektu ir maketavimo programomis Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw, MathType, Indesign.

 

 

Atgal Spausdinimo versija