Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 9001:2008
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 9001:2008
Originalo žymuo EN ISO 9001:2008
Lietuviška antraštė Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)
Angliška antraštė Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
Išleidimo data 2008-11-25
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2009-05-08
Technikos komitetas TK 24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas
Užsienio technikos komitetas CEN/SS F20 Kokybės užtikrinimas
Darbo grupė
ICS 03.120.10;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo" (TAR. 2015-09-25, Nr. 2015-14232 )
Galioja iki 2016-03-31
Panaikinimo data 2016-03-31
Pakeistas nauju LST EN ISO 9001:2015;
Taikymo sritis 1.1 Bendrosios nuostatos Šiame tarptautiniame standarte nustatyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, kai organizacija: a) siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, b) rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, siekia, kad klientas būtų kuo daugiau patenkintas. 1 PASTABA Šiame tarptautiniame standarte terminas produktas taikomas: a) produktams, kurie skirti klientams arba kurių klientai reikalauja, b) bet kokiems reikalaujamiems išvestiniams produkto realizavimo procesų rezultatams. 2 PASTABA Įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai gali būti išreikšti kaip teisiniai reikalavimai. 1.2 Taikymas Šio tarptautinio standarto reikalavimai yra bendri ir gali būti taikomi visoms rganizacijoms, nesvarbu, koks jų tipas, didumas ir tiekiamas produktas. Kai bet kuris (-ie) šio tarptautinio standarto reikalavimas (-ai) negali būti taikomas (-i) dėl organizacijos ir jos produktų pobūdžio, jis (jie) gali būti svarstomas (-i) ir daromos tam tikros išimtys. Jei išimtys padarytos, negalima pretenduoti į atitiktį šiam tarptautiniam standartui, išskyrus atvejus, kai šios išimtys apribotos reikalavimais, išdėstytais 7 skyriuje, ir nedaro poveikio organizacijos sugebėjimams tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba atsakomybei už tokio produkto tiekimą.