Grįžti į pagrindinį puslapį

Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 9001:2008
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 9001:2008
Originalo žymuo EN ISO 9001:2008
Lietuviška antraštė Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)
Angliška antraštė Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
Išleidimo data 2008-11-25
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2009-05-08
Technikos komitetas TK 24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas
Užsienio technikos komitetas CEN/SS F20 Kokybės užtikrinimas
Darbo grupė
ICS 03.120.10;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo (TAR. 2014-01-29, Nr. 692), Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAR. 2014-01-23, Nr. 431), Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" (Žin. 2013-08-10, Nr. 87-4375), Dėl Fasuotų prekių "E" ir matavimo indų "3" ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin. 2013-12-20, Nr. 131-6726), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2013-11-20, Nr. 119-6022), Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" (Žin. 2013-10-26, Nr. 112-5598), Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" (Žin. 2013-09-26, Nr. 101-5016), Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" (Žin. 2013-05-17, Nr. 51-2584), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2013-05-11, Nr. 48-2407), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1V-111 "Dėl Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano II skirsnio 1.2.2, 1.2.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.2.3 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1V-111 "Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano 1.1.3, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.4.1, 4.1.8 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašo patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo (Žin. 2013-04-16, Nr. 39-1934), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" papildymo (Žin. 2013-01-21, Nr. 9-368), Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo (TAR. 2014-03-31, Nr. 3699), Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo (TAR. 2014-03-17, Nr. 3158), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1V-111 "Dėl viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano II skirsnio 1.2.2, 1.2.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.2.3 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1V-111 "Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano 1.1.3, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.4.1, 4.1.8 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašo patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" papildymo (Žin. 2012-06-13, Nr. 66-3362), Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2012-09-06, Nr. 104-5307), Dėl finansavimo sumažinimo Lietuvos standartizacijos departamento projektui Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-062, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1V-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ pakeitimo ir Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo (Žin. 2014-04-01, Nr. 3905), Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2010 "Vadybos sistemos reikalavimai" patvirtinimo (Žin. 2010-06-29, Nr. 75-3852), Dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-022/1VL-199 nutraukimo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl Valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1V-634 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" pakeitimo (Žin. 2010-05-20, Nr. 58-2862)
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis 1.1 Bendrosios nuostatos Šiame tarptautiniame standarte nustatyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, kai organizacija: a) siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, b) rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, siekia, kad klientas būtų kuo daugiau patenkintas. 1 PASTABA Šiame tarptautiniame standarte terminas produktas taikomas: a) produktams, kurie skirti klientams arba kurių klientai reikalauja, b) bet kokiems reikalaujamiems išvestiniams produkto realizavimo procesų rezultatams. 2 PASTABA Įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai gali būti išreikšti kaip teisiniai reikalavimai. 1.2 Taikymas Šio tarptautinio standarto reikalavimai yra bendri ir gali būti taikomi visoms rganizacijoms, nesvarbu, koks jų tipas, didumas ir tiekiamas produktas. Kai bet kuris (-ie) šio tarptautinio standarto reikalavimas (-ai) negali būti taikomas (-i) dėl organizacijos ir jos produktų pobūdžio, jis (jie) gali būti svarstomas (-i) ir daromos tam tikros išimtys. Jei išimtys padarytos, negalima pretenduoti į atitiktį šiam tarptautiniam standartui, išskyrus atvejus, kai šios išimtys apribotos reikalavimais, išdėstytais 7 skyriuje, ir nedaro poveikio organizacijos sugebėjimams tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba atsakomybei už tokio produkto tiekimą.


Elektroninėje laikmenoje Popieriuje Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina

Atgal
© 2014 Lietuvos standartizacijos departamentas. Biudžetinė įstaiga