Lietuvos standarto žymuo LST 1977:2008
Lietuviškosios versijos žymuo
Originalo žymuo BS OHSAS 18001:2007
Lietuviška antraštė Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)
Angliška antraštė Occupational health and safety management systems – Requirements (BS OHSAS 18001:2007)
Išleidimo data 2008-02-01
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2008-02-01
Technikos komitetas TK 35 Mašinų sauga
Užsienio technikos komitetas
Darbo grupė
ICS 03.100.01; 13.100;
Direktyvos
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 23
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šiame Darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimo serijos (OHSAS) standarte pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą. Joje nenustatomi konkretūs DSS sistemos veiksmingumo kriterijai ir nepateikiamos detalios vadybos sistemos projektavimo specifikacijos. Šis OHSAS standartas tinka visoms organizacijoms, kurios nori: a) sukurti DSS vadybos sistemą, siekdamos pašalinti arba kiek įmanoma sumažinti riziką darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurias galėtų veikti su organizacijų veikla susiję pavojai, b) įgyvendinti, prižiūrėti ir nuolat gerinti DSS vadybos sistemą, c) įsitikinti dėl DSS vadybos sistemos atitikties pačių nustatytai DSS politikai, d) įrodyti atitiktį šiam OHSAS standartui: 1) apsispręsdamos ir pasiskelbdamos, arba 2) siekdamos, kad organizacijos atitiktį šiam standartui patvirtintų joje interesų turinčios šalys, pvz., užsakovai, arba 3) siekdamos, kad pasiskelbimą patvirtintų organizacijai išorinė šalis, arba 4) siekdamos, kad jų DSS vadybos sistemą sertifikuotų (registruotų) išorinė organizacija. Visus šio OHSAS standarto reikalavimus numatoma įtraukti į bet kurią DSS vadybos sistemą. Taikymo laipsnis priklausytų nuo tam tikrų veiksnių, pvz., organizacijos DSS politikos, veiklos tipo ir organizacijoje atliekamų operacijų rizikos bei sudėtingumo. Šis OHSAS standartas labiau skirtas darbuotojų saugai ir sveikatai, ir nėra skirtas kitoms saugos ir sveikatos sritims, pvz., darbuotojų gerovės (sveikatingumo) programoms, produktų saugai, nuosavybei padarytai žalai arba poveikiams aplinkai.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina