LST TK 24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas

Veiklos sritis – kokybės vadybos sistemų, atitikties įvertinimo reikalavimų ir šios srities terminų standartizavimas bei rekomendacijų, kaip taikyti šios srities standartus, rengimas.

Veiklos planas

Pirmininkas – Algimantas Povilas Ramanauskas

Sekretorius (-ė) (LST) – Marijana Simutienė, tel. (8~5) 279 1131, el. paštas marijana.simutiene@lsd.lt

Nariai
Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų atitiktiniai technikos komitetai
Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų standartų ir kitų leidinių projektai bei išleisti standartai ir kiti leidiniai
Lietuvos standartų projektai
Išleisti Lietuvos standartai ir kiti leidiniai
Netekę galios Lietuvos standartai ir kiti leidiniai

1 Pastaba. Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, kurių puslapių yra daugiau nei 2 000, kainos kreiptis į Standartų pardavimo ir sklaidos skyrių tel.: (8 5) 270 9341

2 Pastaba. Jei standartas yra išverstas į lietuvių kalbą, jo žymuo nurodomas skliausteliuose šalia perimto standarto žymens.

3 Pastaba. Pasirinkus norimą įsigyti standartą, būtina nurodyti jo kalbą (dešinėje pusėje).

LST EN 15221-1:2007   Kompleksinių paslaugų valdymas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys
LST EN 15221-2:2007   Kompleksinių paslaugų valdymas. 2 dalis. Kompleksinių paslaugų valdymo sutarčių parengimo vadovas
LST EN 15221-3:2012   Kompleksinių paslaugų valdymas. 3 dalis. Nurodymai dėl kompleksinių paslaugų valdymo kokybės
LST EN 15221-4:2012   Kompleksinių paslaugų valdymas. 4 dalis. Kompleksinių paslaugų valdymo sistematika, klasifikacija ir sandara
LST EN 15221-5:2012   Kompleksinių paslaugų valdymas. 5 dalis. Nurodymai dėl kompleksinių paslaugų valdymo procesų
LST EN 15221-6:2012   Kompleksinių paslaugų valdymas. 6 dalis. Kompleksinių paslaugų valdymo zonos ir erdvės matavimas
LST EN 15221-7:2013   Kompleksinių paslaugų valdymas. 7 dalis. Eksploatacinių charakteristikų lyginamosios analizės gairės
LST EN 45020:2007   (LST EN 45020:2007) Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas (ISO/IEC Guide 2:2004)
LST EN ISO 10012:2003   (LST EN ISO 10012:2005) Matavimo vadybos sistemos. Matavimo procesų ir įrangos reikalavimai (ISO 10012:2003)
LST EN ISO 15378:2016   Vaistų pirminės pakuotės medžiagos. Ypatingieji ISO 9001:2008 taikymo, atsižvelgiant į gerąją gamybos praktiką (GGP), reikalavimai (ISO 15378:2015)
LST EN ISO 19011:2012   (LST EN ISO 19011:2012) Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011:2011)
LST EN ISO 9000:2015   Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2015)
LST EN ISO 9001:2015   Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)
LST EN ISO 9004:2010   (LST EN ISO 9004:2010) Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris (ISO 9004:2009)
LST EN ISO 9004:2010/P:2010   Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris (ISO 9004:2009)
LST EN ISO/IEC 17000:2005   (LST EN ISO/IEC 17000:2006) Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji principai (ISO/IEC 17000:2004)
LST EN ISO/IEC 17011:2004   Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami atitikties įvertinimo įstaigas akredituojančioms akreditavimo įstaigoms (ISO/IEC 17011:2004)
LST EN ISO/IEC 17011:2004/P:2005   Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami atitikties įvertinimo įstaigas akredituojančioms akreditavimo įstaigoms (ISO/IEC 17011:2004)
LST EN ISO/IEC 17020:2012   (LST EN ISO/IEC 17020:2012) Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)
LST EN ISO/IEC 17020:2012/P:2013   Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)
LST EN ISO/IEC 17020:2012/P:2014   Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)
LST EN ISO/IEC 17021-1:2015   Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai (ISO/IEC 17021-1:2015)
LST EN ISO/IEC 17024:2012   (LST EN ISO/IEC 17024:2012) Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17024:2012)
LST EN ISO/IEC 17024:2012/P:2013   Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17024:2012)
LST EN ISO/IEC 17025:2005   (LST EN ISO/IEC 17025:2006) Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)
LST EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006   Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
LST EN ISO/IEC 17025:2006/P:2006   Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)
LST EN ISO/IEC 17025:2006/P:2009   Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)
LST EN ISO/IEC 17030:2009   Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami trečiosios šalies atitikties ženklams (ISO/IEC 17030:2003)
LST EN ISO/IEC 17040:2005   Atitikties įvertinimas. Atitikties įvertinimo ir akreditacijos įstaigų įvertinimas. Bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17040:2005)
LST EN ISO/IEC 17043:2010   Atitikties įvertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai (ISO/IEC 17043:2010)
LST EN ISO/IEC 17050-1:2010   (LST EN ISO/IEC 17050-1:2010) Atitikties įvertinimas. Tiekėjo atitikties deklaracija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17050-1:2004, pataisyta 2007-06-15 versija)
LST EN ISO/IEC 17050-2:2004   (LST EN ISO/IEC 17050-2:2005) Atitikties įvertinimas. Tiekėjo atitikties deklaracija. 2 dalis. Patvirtinamieji dokumentai (ISO/IEC 17050-2:2004)
LST EN ISO/IEC 17065:2012   (LST EN ISO/IEC 17065:2012) Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17065:2012)
LST EN ISO/IEC 17067:2013   (LST EN ISO/IEC 17067:2013) Atitikties įvertinimas. Produktų sertifikavimo pagrindai ir produktų sertifikavimo schemų gairės (ISO/IEC 17067:2013)
LST ISO 10001:2009   Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Gairės dėl organizacijų elgesio kodeksų (tapatus ISO 10001:2007)
LST ISO 10002:2014   Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Skundų tvarkybos organizacijose gairės (tapatus ISO 10002:2014)
LST ISO 10006:2008   Kokybės vadybos sistemos. Projektų kokybės vadybos gairės (tapatus ISO 10006:2003)
LST ISO 10014:2008+AC1:2008   Kokybės vadyba. Kaip gauti finansinę ir ekonominę naudą. Gairės (tapatus ISO 10014:2006 kartu su technine pataisa ISO 10014:2006/Cor.1:2007)
LST ISO 10015:2005   Kokybės vadyba. Mokymas. Rekomendacijos (tpt ISO 10015:1999)
LST ISO 10019:2007   Kokybės vadybos sistemos konsultantų parinkimo ir naudojimosi jų paslaugomis gairės (tapatus ISO 10019:2005)
LST ISO 28000:2009   Tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemų reikalavimai (tapatus ISO 28000:2007)
LST ISO/IEC TR 17026:2015   Atitikties įvertinimas. Materialių produktų sertifikavimo schemos pavyzdys (tapatus ISO/IEC TR 17026:2015)
LST ISO/IEC TS 17021-2:2014   Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 2 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui (tapatus ISO/IEC/TS 17021-2:2012)
LST ISO/IEC TS 17021-3:2014   Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 3 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami kokybės vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui (tapatus ISO/IEC TS 17021-3:2013)
LST ISO/TR 10013:2003   Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimo vadovas (tpt ISO/TR 10013:2001)
LST ISO/TR 10017:2005   Statistinių metodų taikymo ISO 9001:2000 gairės (tpt ISO/TR 10017:2003)
LST ISO/TS 16949:2009   (LST ISO/TS 16949:2009) Kokybės vadybos sistemos. Ypatingieji reikalavimai, keliami taikant ISO 9001:2008 automobilių ir jų atsarginių dalių gamybos pramonėje (tapatus ISO/TS 16949:2009)
SD 9.1:2010   Kokybės vadybos principai
SD 9.4:2010   Įvadas ir pagalbinis rinkinys. Nurodymai dėl ISO 9001:2008 dokumentų reikalavimų
SD 9.7:2010   Įvadas ir pagalbinis rinkinys. Nurodymai dėl išorės šalies vykdomų procesų