Lietuvos Standartizacijos departamentas - Artūras Švitra

Spausdinti puslapio vidurį

Artūras Švitra

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) administratorius yra Lietuvos standartizacijos departamento (toliau- Departamentas) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgyta iki 1995 metų;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, darbų ir gaisrinę saugą;

4.4. turėti teisę vairuoti B ir C kategorijos transporto priemones;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja Departamento transporto valdymą, techninio aptarnavimo priežiūrą bei užtikrina Departamento aprūpinimą transportu;

5.2. užtikrina tvarkos ir švaros palaikymą Departamento patalpose, organizuoja Departamento sandėlio darbą;

5.3. atsako už materialinių vertybių saugojimą ir išdavimą, atlieka dokumentinį jų įforminimą, dalyvauja inventorizuojant Departamento materialines vertybes;

5.4. organizuoja ir kontroliuoja, reglamentuojančių teisės aktų vykdymą darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos srityse;

5.5. rengia saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas, pagal kompetenciją atlieka naujai priimtų Departamento darbuotojų įvadinį bei periodinį instruktavimą saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja ir atlieka profesinės rizikos veiksnių vertinimą ir tyrimą;

5.6. kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, prevencinių priemonių įgyvendinimo laikymąsi Departamente;

5.7. organizuoja ir atlieka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimus, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes bei priežastis;

5.8. padeda Departamento administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius, vykdo renginių logistiką Departamente ir už jo ribų;

5.9. vykdo užsienio svečių priėmimo logistiką Departamente;

5.10. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.11. vykdo kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija