Lietuvos Standartizacijos departamentas - BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Spausdinti puslapio vidurį

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. informacinių technologijų srityje – užtikrinti tinkamą Departamentui priklausančios kompiuterinės technikos, kompiuterinio tinklo, interneto, informacinių sistemų, interneto ir intraneto svetainių, duomenų bazių funkcionavimą ir priežiūrą;

6.2. ūkio srityje – užtikrinti Departamento struktūrinių padalinių aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, Departamento administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką;

6.3. darbo saugos srityje – užtikrinti saugą ir sveikatą, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą Departamente;

6.4. turto valdymo srityje – užtikrinti Departamento turto efektyvų valdymą ir naudojimą;

6.5. viešųjų pirkimų srityje – užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;

6.6. dokumentų valdymo srityje – užtikrinti Departamento dokumentų (tarp jų ir elektroninių) efektyvų valdymą ir archyvuojamų dokumentų saugojimą bei naudojimą;

6.7. kokybės vadybos bei antikorupcinės vadybos sistemų valdymo srityje – vykdyti kokybės vadybos bei antikorupcinės vadybos sistemų priežiūrą ir užtikrinti jų palaikymą;

6.8. Departamento veiklos planavimo srityje – dalyvauti rengiant Departamento metinio veiklos plano projektą ir administruoti Departamento veiklos plano vykdymo ataskaitas.

 

7. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. užtikrina tinkamą Departamentui priklausančių kompiuterių programų ir kompiuterių tinklų apsaugą bei operatyvų gedimų šalinimą;

7.2. prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas ir teikia konsultacijas įvairių kompiuterių programų naudojimo klausimais informacinių sistemų vartotojams, nustato paruoštų programų naudojimo galimybes;

7.3 prižiūri Departamento kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą ir administruoja naudotojų prieigos teises;

7.4. administruoja Informacinių sistemų naudotojų identifikavimo duomenis ir prieigos teises;

7.5. vysto ir tobulina standartizacijos valdymo informacinę sistemą (SMIS), e. Komitetą ir kitas Departamento naudojamas informacines sistemas bei duomenų bazes, testuoja ir diegia naujinimus, užtikrina jų tinkamą funkcionavimą;

7.6. vykdo Departamento intraneto ir interneto svetainių techninę priežiūrą, atnaujina informaciją, tobulina ir užtikrina jų tinkamą funkcionavimą;

7.7. užtikrina Departamento interneto svetainės atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės institucijų interneto svetainėms;

7.8. vykdo Departamento naudojamos kompiuterinės technikos techninę priežiūrą, užtikrina tinkamą įrangos funkcionavimą, organizuoja jos remontą;

7.9. organizuoja ir dalyvauja rengiant Departamento informacinių sistemų projektinius pasiūlymus bei technines specifikacijas;

7.10. vykdo kompiuterių programų apskaitą, analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, jų funkcionavimui užtikrinti;

7.11. pagal kompetenciją organizuoja elektroninio parašo naudojimą, sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacijų įrangos įsigijimo klausimus, kad būtų užtikrintas Departamento darbo efektyvumas;

7.12. rengia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento informacinių technologijų infrastruktūros tobulinimo;

7.13. rengia teisės aktų projektus ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimo;

7.14. vykdo Departamento naudojamų tarnybinio judriojo (mobilaus) ryšio ir fiksuoto telefono ryšio įrangos priežiūrą, užtikrina tinkamą įrangos funkcionavimą, organizuoja jos remontą;

7.15. organizuoja Departamento patalpų inžinerinių tinklų eksploataciją, techninę priežiūrą ir remonto darbus;

7.16. organizuoja ir kontroliuoja Departamento nekilnojamojo/kilnojamojo turto nuomos ir panaudos sutarčių sudarymą ir vykdymą;

7.17. organizuoja ir atlieka Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūras;

7.18. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir rengia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

7.19. kontroliuoja Departamento transporto valdymą, techninio aptarnavimo priežiūrą bei užtikrina Departamento aprūpinimą transportu;

7.20. nustato materialinių vertybių poreikį bei užtikrina materialinį ir techninį Departamento aprūpinimą;

7.21. kontroliuoja Departamento materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir tinkamą naudojimą;

7.22. užtikrina tvarkos ir švaros palaikymą Departamento patalpose;

7.23. atsako už materialinių vertybių saugojimą ir išdavimą, atlieka dokumentinį jų įforminimą, dalyvauja inventorizuojant Departamento materialines vertybes;

7.24. organizuoja ir kontroliuoja, reglamentuojančių teisės aktų vykdymą darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse;

7.25. rengia saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas, pagal kompetenciją atlieka naujai priimtų Departamento darbuotojų įvadinį bei periodinį instruktavimą saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja ir atlieka profesinės rizikos veiksnių vertinimą ir tyrimą;

7.26. kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, prevencinių priemonių įgyvendinimo laikymąsi Departamente;

7.27 organizuoja ir atlieka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimus, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes bei priežastis;

7.28 nustato poreikius prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, reikalingus Departamento struktūrinių padalinių veiklai užtikrinti, apibendrina ir teikia atsakingam darbuotojui už pirkimų plano sudarymą.

7.29. organizuoja ir atlieka viešuosius prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus;

7.30. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;

7.31. padeda Departamento administracijos padaliniams organizuoti įvairius renginius, vykdo renginių logistiką Departamente ir už jo ribų;

7.32. vykdo užsienio svečių priėmimo logistiką Departamente;

7.33. užtikrina Departamento dokumentų efektyvų valdymą ir archyvuojamų dokumentų saugojimą bei naudojimą;

7.34. atlieka ilgo ir nuolat saugomų dokumentų, teisės aktų nustatyta tvarka perduodamų Lietuvos valstybės naujajam archyvui (toliau – Archyvas) ekspertizę, rengia jų apyrašų tęsinius bei suderina juos informacinės sistemos priemonėmis;

7.35. rengia Departamento dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą ir suderina juos su Archyvu informacinės sistemos priemonėmis;

7.36. registruoja visus gautus ir siunčiamus oficialiuosius Departamento dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS), priskiriant jiems atitinkamas dokumentų bylas pagal patvirtintą metų dokumentacijos planą

7.37. vykdo vieno langelio funkciją, registruoja užklausas gautas iš juridinių ir fizinių asmenų paslaugų valdymo sistemoje;

7.38. tvarko Departamento veiklos organizavimo ir susirašinėjimo bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda tolimesniam saugojimui;

7.39. vykdo priežiūrą ir užtikrina kokybės vadybos sistemos ir antikorupcinės vadybos sistemos palaikymą;

7.40. organizuoja Departamento darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

7.41. dalyvauja rengiant Departamento metinį veiklos plano projektą, rengia Departamento veiklos plano ketvirčių ir metų įvykdymo ataskaitas bei teikia jas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai nustatyta tvarka;

7.42. rengia Skyriaus veiklos planą, organizuoja šiame plane nustatytų priemonių įgyvendinimą bei nustatyta tvarka teikia įvykdymo ataskaitas;

 7.43. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.

 

Atgal Spausdinimo versija