Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vaidas Bielskis

Spausdinti puslapio vidurį

Vaidas Bielskis

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

IT SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) IT specialistas yra Lietuvos standartizacijos departamento (toliau- Departamentas) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį programavimo ir projektavimo, informacinių sistemų kūrimo, diegimo, administravimo, plėtimo srityse;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir duomenų saugą;

4.5. išmanyti kompiuterinės, programinės įrangos, duomenų bazių valdymo sistemas, tinklapių turinio valdymo sistemas ir turėti HTML, PHP programavimo pagrindus;

4.6. mokėti programuoti C#, ASP.NET, .NET aplinkoje;

4.7. turėti darbo su MS SQL, MySQL, MS Access duomenų bazėmis patirtį, sugebėti jas administruoti;

4.8. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

4.10. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu;

4.11. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja formuojant ir vykdant informacinių technologijų priemonių įgyvendinimą Departamente, siekdamas užtikrinti Departamento informacinių technologijų funkcionalumą;

5.2. vysto ir tobulina SMIS, e. Komitetą ir kitas Departamento naudojamas informacines sistemas bei duomenų bazes, testuoja ir diegia naujinimus, užtikrina jų tinkamą funkcionalumą;

5.3. administruoja apsikeitimą duomenimis su užsienio šalių standartizacijos institucijų informacinėmis sistemomis bei valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų Departamento duomenų perdavimą;

5.4. konsultuoja Departamento administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis Departamente įdiegtais informacinių sistemų produktais;

5.5. tvarko ir administruoja Departamento intraneto ir interneto svetainėse skelbiamą informaciją, administruoja svetainių tvarkymo programinę įrangą, kad svetainėse būtų operatyviai ir suprantamai pateikta naujausia informacija;

5.6. rengia Departamento informacinių sistemų projektinius pasiūlymus bei technines specifikacijas;

5.7. rengia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Departamento informacinių technologijų infrastruktūros tobulinimo;

5.8. analizuoja Departamento poreikį kurti vartotojiškas programas ir naujas informacines sistemas, ir esant poreikiui jas kuria, testuoja ir diegia;

5.9. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.10. vykdo kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija