Lietuvos Standartizacijos departamentas - Jolanta Gaivenytė Butler

Spausdinti puslapio vidurį

Jolanta Gaivenytė Butler

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS

 VERTĖJO-TERMINOLOGO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Standartų leidybos skyriaus (toliau – Skyrius) vertėjas-terminologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų techninių tekstų vertimo ir terminologinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti valstybinės kalbos vartojimą, lietuvių kalbos žodžių darybos, terminų tvarkybos ir standartizavimo principus bei metodus, dokumentų redagavimo taisykles; būti susipažinęs su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 III SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. verčia į lietuvių kalbą tarptautinių ir Europos standartų ir kitų leidinių ir jų projektų antraštes;

5.2. dalyvauja Departamento Terminologijos komisijos darbe;

5.3. atlieka Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektuose teikiamų lietuviškų terminų straipsnių kalbinį ir terminologinį vertinimą;

5.4. rengia ir teikia siūlymus dėl Lietuvos standartuose ir kituose leidiniuose vartojamų lietuviškų terminų straipsnių kūrimo ir vartosenos;

5.5. konsultuoja priskirtos veiklos srities klausimais;

5.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija