Lietuvos Standartizacijos departamentas - Audronė Skomskienė

Spausdinti puslapio vidurį

Audronė Skomskienė

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS

 MAKETUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Standartų leidybos skyriaus (toliau – Skyrius) maketuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – C.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui

  II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (arba) įgytą profesinę kvalifikaciją leidinių techninio redagavimo ir maketavimo srityje;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį leidinių techninio redagavimo ir maketavimo srityje;

4.3. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir maketavimo programomis Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw, MathType, GIMP.

 III SKYRIUS

 FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. maketuoja Lietuvos standartų redakcijas lietuvių kalba; specialiomis maketavimo programomis tvarko formules, paveikslus, lenteles, grafikos elementus ir antraštinius lapus; taiso maketus pagal technines ir kalbines kalbos redaktorių pastabas;

5.2. atlieka Lietuvos standartų popierinių versijų sutikrinimą su elektronine versija;

5.3. tvarko elektroninius dokumentus Standartizacijos valdymo ir informacinėje sistemoje ir Departamento vidiniame tinkle;

5.4. rengia informaciją apie ratifikuotus CEN, CENELEC ir ETSI standartus ir kitus leidinius, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;

5.5. atlieka Departamento biuletenio techninį redagavimą ir parengia jo maketą leidybai;

5.6. vykdo Departamento biuletenio redakcinės kolegijos sekretoriaus funkcijas;

5.7. rengia ir tobulina Departamento kokybės vadybos sistemos procedūras;

5.8. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija