Lietuvos Standartizacijos departamentas - STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Spausdinti puslapio vidurį

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. dalyvauti vykdant ir plėtojant nacionalinę standartizaciją Lietuvos Respublikoje;

6.2. organizuoti Lietuvos standartuose vartojamų terminų ekspertizę ir jų prieinamumą visuomenei;

6.3. organizuoti Europos ir tarptautinių standartų perėmimą;

6.4. įgyvendinti Lietuvos standartų programą, organizuojant perimtų Europos ir tarptautinių standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimą;

6.5. organizuoti originaliųjų Lietuvos standartų ir kitų leidinių bei perimtų Europos ir tarptautinių standartų ir kitų leidinių (toliau – Lietuvos standartų) leidybą;

6.6. organizuoti Lietuvos, tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių, su kuriomis Departamentas yra pasirašęs susitarimus, standartų ir kitų leidinių platinimą;

6.7. užtikrinti Departamento ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos priemonių įgyvendinimą;

6.8. atstovauti nacionalinės standartizacijos institucijos interesams Europos ir tarptautinėse standartizacijos organizacijose.

7. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus;

7.2. organizuoja standartų vertimo ir recenzavimo sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą

7.3. organizuoja Departamento Terminologijos komisijos darbą;

7.4. tvarko standartizuotų terminų straipsnius Standartizacijos valdymo informacinės sistemos (toliau – SMIS) posistemyje LST-TERM;

7.5. organizuoja terminų straipsnių perdavimą Valstybinės lietuvių kalbos komisijai;

7.6. rengia Lietuvos standartų leidybinius egzempliorius: atlieka Lietuvos standartų projektų kalbinį ir techninį redagavimą ir įformina juos pagal nustatytus reikalavimus;

7.7. verčia Europos ir tarptautinių standartų projektų antraštes į lietuvių kalbą ir rengia perimamų Europos ir tarptautinių standartų ir projektų maketus;

7.8. praneša CEN-CENELEC Valdymo centrui apie perimtus Europos standartus, išleistus jų vertimus;

7.9. tvarko duomenis apie išleistus ir negaliojančius Lietuvos standartus bei neperimtus Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų standartus ir kitus leidinius SMIS;

7.10. platina Lietuvos, tarptautinius, Europos ir užsienio šalių standartizacijos organizacijų standartus bei kitus su standartizacija susijusius leidinius;

7.11. rengia susitarimų su Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis projektus dėl standartų platinimo;

7.12. rengia siūlymus dėl standartų platinimo priemonių ir metodų bei kainų nustatymo metodikos tobulinimo ir teikia Departamento direktoriui;

7.13. sudaro tinkamas sąlygas naudotis Departamento standartų skaityklos dokumentais visiems specialiosios informacijos vartotojams;

7.14. rengia ir išleidžia Departamento biuletenį;

7.15. formuoja Departamento įvaizdį, organizuoja aktualios informacijos apie Departamento veiklą teikimą žiniasklaidai, piliečiams ir organizacijoms Departamento interneto svetainėje ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

7.16. koordinuoja Departamento interneto svetainės turinio, skirto išorinei komunikacijai, ir Departamento intraneto turinio, skirto vidinei komunikacijai, priežiūrą;

7.17. planuoja bei organizuoja Departamento komunikacijos renginius;

7.18. konsultuoja gamintojų ir paslaugų teikėjų, valstybės ir savivaldybių, vartotojų bei mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus Skyriaus veiklos klausimais;

7.19. Skyriaus kompetencijos srityje atstovauja Departamentui Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų renginiuose ryšių su visuomene ir standartų platinimo klausimais.

7.20. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus. 

Atgal Spausdinimo versija