Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų rengimas

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų rengimas

Kas yra standartai?

Bendrąja prasme standartas yra susitarimas vystyti veiklą pagal nustatytą tvarką. Tai galėtų būti produkto gamyba, proceso valdymas, paslaugos teikimas ar medžiagų tiekimas. Standartai gali apimti daugybę veiklų, kurias vykdo organizacijos, ir paslaugų, kuriomis naudojasi jų klientai. Standartai yra dokumentuoti, savanoriški susitarimai, parengti atsižvelgiant į visų suinteresuotų ūkio subjektų poreikius. Standartas oficialiuose dokumentuose apibrėžiamas „kaip sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas, ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje“ (LST EN ISO 45020).

Standartai yra savanoriško taikymo norminiai dokumentai, kuriuos rengia pripažintos standartizacijos organizacijos. Standartai gali būti ir veiksminga politikos tam tikroje srityje įgyvendinimo priemonė. Jie garantuoja tinkamą bendrosios rinkos veikimą, užtikrina didesnę vartotojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugą. Politikoje vis dažniau standartais remiamasi spendžiant klimato kaitos, išteklių naudojimo efektyvumo ir kitus viešosios politikos klausimus. Teisės aktuose gali būti teikiamos nuorodos į standartus.

Standartai rengiami tarptautiniu, regioniniu, nacionaliniu lygmeniu ir atitinkamai yra:

 • tarptautiniai – tarptautinės standartizacijos organizacijos priimti, paskelbti ir visuomenei skirti standartai;
 • regioniniai  − regioninės standartizacijos organizacijos (pvz., Europos) priimti, paskelbti ir visuomenei skirti standartai;
 • nacionaliniai − nacionalinės standartizacijos institucijos priimti, paskelbti ir visuomenei skirti standartai.

Lietuvos standartas identifikuojamas pagal santrumpą „LST“ ir numerį (pvz., LST 1438, LST 1919). Lietuvos standartų fonde yra daugiau kaip 28 000 Lietuvos standartų ir kitų leidinių (pvz., techninių specifikacijų, techninių pranešimų ir kt.).

 

Lietuvos standartizacijos departamentas, vykdydamas narystės Europos standartizacijos organizacijose įsipareigojimus, priėmęs Europos standartus, perima juos kaip Lietuvos bei paskelbia negaliojančiais iki to laiko galiojusius jiems prieštaraujančius Lietuvos standartus. Todėl net 95 % visų Lietuvos standartų sudaro Europos standartai, perimti kaip Lietuvos.

Kaip rengiami standartai?

Standartus rengia būtent tie ūkio subjektai, kuriems jų reikia ir kurie vėliau juos taiko: 

 • gamintojai ir paslaugų teikėjai; 
 • valstybės ir savivaldybių institucijos; 
 • mokslo ir studijų institucijos; 
 • kontrolės ir sertifikavimo įstaigos; 
 • vartotojų nevyriausybinės organizacijos; 
 • profsąjungos, draugijos ir kt.

Šie standartizacijoje dalyvaujantys ūkio subjektai vadinami suinteresuotosiomis šalimis.

Suinteresuotosios šalys skiria savo atstovus, turinčius dalykinių žinių ir gerai išmanančius tam tikrą veiklos sritį, į Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetus. Jie, kaip technikos komiteto nariai, rengia nacionalinius standartus ir kartu su kitomis suinteresuotosiomis šalimis diskutuoja svarstytinais klausimais, formuoja Lietuvos poziciją dėl rengiamų Europos ir tarptautinių standartų.

Suinteresuotosios šalys

Lietuvos standartai rengiami laikantis toliau nurodytų pagrindinių standartizacijos principų:

 • savanoriškas ir lygiomis teisėmis visų suinteresuotų šalių dalyvavimas standartizacijoje; 
 • sutartinis standartų rengimas ir priėmimas;
 • savanoriškas standartų taikymas;
 • standartizacijos skaidrumas ir viešumas;
 • pirmenybės teikimas Europos ir tarptautinei standartizacijai;
 • šalies ekonomikos ir visuomenės poreikių tenkinimas;
 • naujausių mokslo laimėjimų ir technologijų taikymas;
 • nuoseklus nacionalinių standartų fondo sudarymas.

Lietuvos standartizacijos departamentas informaciją teikia ne tik apie pagal Darbo programą rengiamus standartus, bet ir apie technikos komitetus (jų veiklos sritis, veiklos planus, narius).

Suinteresuotosios šalys, tapusios technikos komitetų narėmis, gauna prieigą prie Elektroninio komiteto, kuriame skelbiami darbui reikalingi dokumentai ir informacija.

Kaip teikti komentarus dėl standartų projektų?

Paprastai visų rengiamų Lietuvos ir Europos standartų projektai ne trumpesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui būna teikiami įvertinti visuomenei.

Visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys – registruoti naudotojai – gali nemokamai skaityti nacionalinius, Europos ir tarptautinių standartų projektų tekstus ir teikti savo komentarus dėl jų dalykinio turinio. Visi, pageidaujantys naudotis šia paslauga, dėl prisijungimo duomenų turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba tel. (8~5) 270 9362, 8 659 93 226.

Komentarai dėl standarto projekto turi būti pateikiami iki viešosios apklausos pabaigos. Komentarai elektroniniu paštu siunčiami už standarto projektą atsakingam darbuotojui arba lstboard@lsd.lt.  

Atgal Spausdinimo versija