Lietuvos Standartizacijos departamentas - ORGANIZACINIO STANDARTŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Spausdinti puslapio vidurį

ORGANIZACINIO STANDARTŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus uždaviniai yra:

7.1. dalyvauti vykdant ir plėtojant nacionalinę standartizaciją;

7.2. pagal kompetenciją atstovauti nacionalinės standartizacijos interesams tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose.

8. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus;

8.2. organizuoja LST TK sudarymą, veiklos sustabdymą ir likvidavimą;

8.3. administruoja LST TK veiklą ir metodiškai  vadovauja darbams;

8.4. rengia Lietuvos standartų programą, skelbia ją Departamento svetainėje ir nuolat atnaujina joje skelbiamą informaciją;

8.5. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos standartų programos 1 dalies Originaliųjų Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektai įgyvendinimą;

8.6. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų vykdymą standartizacijos srityje;

8.7. organizuoja Departamento Technikos komisijos veiklą;

8.8. rengia Departamento biuletenyje skelbiamus informacinius pranešimus, susijusius su standartų rengimu ir LST TK veikla;

8.9. juridiniams asmenims pagal jų prašymus teikia lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerius;

8.10. organizuoja viešąją apklausą ir balsavimą dėl tarptautinių, Europos standartų ir kitų leidinių projektų;

8.11. teikia nacionalinės standartizacijos institucijos nuomonę ir komentarus dėl tarptautinių ir Europos standartų projektų tarptautinėms ir Europos  standartizacijos organizacijoms;

8.12. rengia ir skelbia Departamento svetainėje metines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos 6 str. „MVĮ prieiga prie standartų“ 3 dalį;

8.13. organizuoja informacijos apie techninius reglamentus keitimąsi su Europos Komisija ir Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

8.14. organizuoja informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus keitimąsi su Pasaulio prekybos organizacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

8.15. organizuoja Departamento bendradarbiavimą su Europos, tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis ir kitų šalių standartizacijos institucijomis;

8.16. konsultuoja ir rengia atsakymus į suinteresuotų subjektų užklausas Skyriaus kompetencijos klausimais;

8.17. organizuoja originaliųjų Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimo sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

8.18. vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.

Atgal Spausdinimo versija