Lietuvos Standartizacijos departamentas - Nijolė Graužinienė

Spausdinti puslapio vidurį

Nijolė Graužinienė

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. stebėsena ir analizė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. suformuotų sprendimų įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. standartizacijos technikos komitetų (LST TK) veiklos stebėsena ir analizė.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

19. Dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla.

20. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruočių metu.

21. Dirba su Standartizacijos valdymo informacine sistema (SMIS).

22. Rengia, nuolat peržiūri ir atnaujina priskirtų kokybės vadybos sistemos (KVS) procedūrų dokumentus.

 

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

25.1. kalba – anglų;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

26.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. komunikacija – 3;

27.2. analizė ir pagrindimas – 3;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

28.2. informacijos valdymas – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. standartizacijos proceso valdymas – 3.

 

Atgal Spausdinimo versija