Lietuvos Standartizacijos departamentas - Terminologijos komisija

Spausdinti puslapio vidurį

Terminologijos komisija

Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisija (toliau – Terminologijos komisija) yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas). Terminologijos komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, LST vadovu 1:2018 ir Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos darbo reglamentu.

 

Terminologijos komisijos tikslas

Atlikti Lietuvos standartų bei kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba projektuose teikiamų lietuviškų terminų straipsnių kalbinį bei terminologinį vertinimą.

 

Terminologijos komisijos funkcijos:

  1. atlikti Lietuvos standartų projektuose teikiamų terminų straipsnių kalbinį bei terminologinį vertinimą ir priimti sprendimus dėl Lietuvos standartų projektuose teikiamų terminų straipsnių tinkamumo;
  2. skelbti patvirtintus terminų straipsnius Departamento Standartų terminų bazėje;
  3. priimti sprendimus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių lietuviškų antraščių tikslinimo;
  4. konsultuoti Lietuvos standartų projektų rengėjus terminų vartojimo klausimais;
  5. bendradarbiauti su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Terminologijos komisijos sudėtis

Terminologijos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų narių: pirmininko ir bent 2 kitų Terminologijos komisijos narių. Terminologijos komisijos sudėtį tvirtina Departamento direktorius.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Terminologijos komisijos veiklą

• Departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“,

• Departamento direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. VE-26 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atgal Spausdinimo versija