Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vartotojų komisija

Spausdinti puslapio vidurį

Vartotojų komisija

Vartotojų komisija yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų dokumentais dėl vartotojų dalyvavimo standartizacijoje ir Nuostatais.

Vartotojų komisijos uždaviniai:

 • skatinti vartotojų dalyvavimą standartizacijoje;
 • šviesti vartotojus apie dalyvavimo standartizacijoje svarbą ir naudą.

Vartotojų komisija atlieka šias funkcijas:

 • nustato prioritetines vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sritis;
 • vertina vartotojų dalyvavimo standartizacijoje praktiką ir teikia apibendrintus duomenis Departamentui;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl seminarų, konferencijų bei kitų mokymo priemonių vartotojams ir dalyvauja jas organizuojant bei vykdant;
 • teikia pasiūlymus Departamentui dėl teisės aktų projektų, susijusių su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje;
 • teikia Departamentui pasiūlymus dėl standartų programos;
 • teikia Departamentui ateinančių metų numatomų darbų pasiūlymus ir informaciją apie planuojamų išlaidų, skirtų tinkamam vartotojų dalyvavimui standartizacijoje užtikrinti, poreikį;
 • teikia su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje susijusią informaciją tarptautinių, Europos ar užsienio valstybių standartizacijos organizacijų vartotojų institucijoms;
 • Departamento interneto svetainėje skelbia informaciją apie vartotojų dalyvavimo standartizacijoje prioritetines sritis ir kitą svarbią informaciją;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Į Vartotojų komisijos sudėtį įtraukiami šių vartotojų interesus ginančių valstybės institucijų ir įstaigų atstovai: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Taip pat Į Vartotojų komisijos sudėtį įtraukiami atstovai tų organizacijų, kurių veikla yra susijusi su vartotojų interesų gynimu: Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos.

Vartotojų komisijos personalinė sudėtis tvirtinama Departamento direktorius įsakymu.

Vartotojų komisijos personalinė sudėtis

Įsakymas „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ (2013 m. liepos 30 d., Nr. 4-667).

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2019 m. kovo 29 d. Nr. 4-214)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2020 m. birželio 17 d. Nr.4-453)

Įsakymas „Dėl Vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo" (2019 m. balandžio 16 d., Nr. V-29).

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2019 m. balandžio 19 d., Nr. V-31)

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Vartotojų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. birželio 25 d., Nr. VE-48)

2019 m. gegužės 9 d.  Vartotojų komisijos priimti sprendimai

1. Vartotojų asociacijų narių, deleguojamų į renginius, atrankos kriterijai:

 • aktyvus dalyvavimas bent vienoje iš Vartotojų komisijos nustatytų prioritetinių vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sričių;
 • aktyvus dalyvavimas technikos komitetų (LST TK) veikloje, ekspertinėje standartizacijos veikloje.

2. Prioritetinės vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sritys (vertinimui atrenkant deleguojamus narius į renginius):

 • vartotojų ir jų organizacijų švietimas apie dalyvavimo standartizacijoje galimybes, naudą ir taip sukuriamą viešąją vertę;
 • paslaugų ir kitų produktų, skirtų socialiai jautrioms, specialiųjų poreikių turinčioms visuomenės grupėms, standartizavimas.

3. Renginiai, kuriuose yra tikslinga kompensuoti vartotojų organizacijų dalyvavimą:

 • tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų ir jų darbo grupių renginiai;
 • tarptautinės standartizacijos organizacijos Vartotojų politikos komiteto (ISO/COPOLCO) renginiai;
 • Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacijos (ANEC) renginiai.

Vartotojų organizacijų galimybės dalyvauti standartizacijoje Plačiau

2021 metų renginiai

Tarptautinės standartizacijos organizacijos Vartotojų politikos komiteto (ISO/COPOLCO) 42-asis plenarinis posėdis planuojamas 2021 m. gegužės mėn. 5-6 d. nuotoliniu būdu.

Europos vartotojų dalyvavimo standartizacijoje koordinavimo asociacijos (ANEC) renginiai.


 

Atgal Spausdinimo versija