Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vartotojų komisija

Spausdinti puslapio vidurį

Vartotojų komisija

Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisija (toliau – Vartotojų komisija) yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatais, Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, susijusiais su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje.

Vartotojų komisijos uždaviniai:

  • skatinti vartotojų dalyvavimą standartizacijoje;
  • šviesti vartotojus apie dalyvavimo standartizacijoje svarbą ir naudą.

Vartotojų komisija vykdo šias funkcijas:

  • svarsto prioritetines vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sritis;
  • dalinasi vartotojų dalyvavimo standartizacijoje praktika;
  • teikia pasiūlymus Lietuvos standartizacijos departamentui (toliau – Departamentas) dėl dalyvavimo tarptautinių standartizacijos institucijų (ISO, IEC) ir Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC, ETSI) technikos komitetų veikloje, rengiant standartų projektus;
  • teikia pasiūlymus Departamentui dėl seminarų, konferencijų ir kitų švietimo apie standartizaciją formų vartotojams, prisideda prie jų įgyvendinimo;
  • teikia pasiūlymus Departamentui dėl teisės aktų projektų, susijusių su vartotojų dalyvavimu standartizacijoje, rengimo;
  • teikia pasiūlymus Departamentui dėl rengiamų perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijų lietuvių kalba;
  • teikia pasiūlymus Departamentui dėl bendradarbiavimo su kitomis vartotojų organizacijomis, atsakingomis už atstovavimą vartotojų interesams rengiant standartus;
  • Departamento interneto svetainėje skelbia informaciją apie vartotojų dalyvavimo standartizacijoje prioritetines sritis ir kitą svarbią informaciją.

 

Vartotojų komisija sudaroma iš nacionalinėje standartizacijoje dalyvaujančių vartotojų organizacijų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Departamento atstovų.

Vartotojų komisijos sudėtis tvirtinama Departamento direktorius įsakymu.

Vartotojų komisijos sudėtis

Teisės aktai, reglamentuojantys Vartotojų komisijos veiklą:

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 16 d., Nr. VE-86);

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudėties patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 14 d., Nr. VE-84);

• įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VE-84 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento vartotojų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2021 m. gruodžio 16 d., Nr. VE-87).

Atgal Spausdinimo versija