Lietuvos Standartizacijos departamentas - Asmens duomenų apsauga

Spausdinti puslapio vidurį

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie duomenų saugumą

Lietuvos standartizacijos departamentas asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos standartizacijos departamento patarėja

Greta Osinovskienė

Tel. 8 5 279 1143,  8 659 93229

El.p. duomenuapsauga@lsd.lt

Asmens duomenų tvarkymo ir  duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-83 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ( 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. VE-106, Adobe Reader)

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Interneto svetainių privatumo politika

Slapukų naudojimo taisyklės

Atgal Spausdinimo versija