Lietuvos Standartizacijos departamentas - Asmens duomenų apsauga

Spausdinti puslapio vidurį

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie duomenų saugumą

Lietuvos standartizacijos departamentas asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Lietuvos standartizacijos departamente yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Dovilė Tarasevičiūtė.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. p. duomenuapsauga@lsd.ltarba tel. 8 5 279 1143, +370 659 93 229. 

Asmens duomenų tvarkymo ir  duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Interneto svetainių privatumo politika

Slapukų naudojimo taisyklės

Atgal Spausdinimo versija