Lietuvos Standartizacijos departamentas - Apie departamentą

Spausdinti puslapio vidurį

Apie departamentą

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS – pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, veikianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Uždaviniai:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
 • sudaryti technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
 • priimti, leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi savanoriškai;
 • teikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams;
 • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje.

Svarbiausi 2020 metų darbai

 • Įgyvendinti metinę Lietuvos standartų programą, sudarytą įvertinus verslo ir vartotojų poreikius pagal nustatytus prioritetus (I–IV ketv.).
 • Užtikrinti atstovavimą nacionaliniams interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veiklose Lietuvos ekspertams dalyvaujant šių organizacijų Technikos komitetų darbo grupių veikloje ir teikiant pasiūlymus dėl svarstomų projektų (I–IV ketv.).
 • Pereiti prie elektroninių veiklos įsakymų (nuolat saugomų) valdymo (I–IV ketv.).
 • Atlikti Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) veiklos atitikties Europos standartizacijos komiteto (toliau – CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (toliau – CENELEC) narystės kriterijams įsivertinimą ir pateikti ataskaitą CEN ir CENELEC (IV ketv.). 

Nepriklausomos tarpukario Lietuvos standartizacijos istorija

Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį standartizacija Lietuvoje buvo susijusi su Technikos statomojo komiteto veikla – standartizacijos darbus bandoma pervesti tik valstybinėms institucijoms. 1919 m. Lietuvos vyriausybė pavedė Apsaugos ir Susisiekimo ministerijoms rengti statybinių medžiagų standartus – tai galima laikyti standartizavimo pradžia Lietuvoje.

1919 m. rugpjūčio 23 d. pradėjo veikti Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai. Bet kokie svareliai ar kiti matavimo įrankiai turėjo būti tikrinami šios įstaigos.  1920 m. Lietuvos kariuomenės vadovybė paskelbė įsakymą „Dėl matų, saikų ir svarstyklių įstatų įgyvendinimo kariuomenėje“. Metrinės matų sistemos įvedimas turėjo ne tik didelę ekonominę naudą, bet ir palengvino prekybinius ryšius, supaprastino net mokyklinį aritmetikos kursą.

Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, pasiekė, kad kitų šalių pavyzdžiu administracinė standartų rengimo tvarka būtų pakeista demokratine, kad visuomenė galėtų susipažinti su normų projektais, siūlomais pakeitimais. Visa tai skelbta žurnale „Technika ir ūkis“.

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje pramonė buvo išvystyta gana silpnai, taigi, standartizacijos organizatoriai ir rengėjai visų pirma stengėsi nustatyti prioritetus standartizuotiems gaminiams. Lietuvoje standartai buvo rengiami užsienio šalių pavyzdžiu (Vokietijos, Anglijos, Čekoslovakijos, Rusijos), jie atitiko to meto reikalavimus. 1940 m., kai prasidėjo okupacija, standartizavimo darbai Lietuvoje sustojo 50-čiai metų. 

Standartizacijos institucijos raida nuo 1990-ųjų metų

 • 1990 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 125 buvo įsteigtas Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės.
 • 1991 m. gruodžio 2 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 519 Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės pervadintas į Lietuvos valstybinę standartizacijos tarnybą prie LR Vyriausybės.
 • 1993 m. sausio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 25 Lietuvos valstybinė standartizacijos tarnyba prie LR Vyriausybės pertvarkoma į Standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1993 m. birželio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.475 Standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pakeičiama į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1994 m. spalio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 966 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pertvarkyta į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 1995 m. gegužės 2 d. LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos įsakymu Nr. 8 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos pertvarkoma į Lietuvos standartizacijos departamentą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 2001 m. balandžio 18 d. LR Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. 211 tvirtinami  Lietuvos standartizacijos departamento prie LR Aplinkos ministerijos nuostatai.
 • 2011 m. balandžio 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 425 Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos perkeliamas prie LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Atgal Spausdinimo versija