Lietuvos Standartizacijos departamentas - Apie departamentą

Spausdinti puslapio vidurį

Apie departamentą

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS – pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, veikianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Uždaviniai:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
 • sudaryti technikos komitetus nacionaliniams standartams ir nacionaliniams standartizacijos leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
 • kaupti ir platinti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, skelbti informaciją apie juos;
 • perimti ir platinti Europos standartizacijos organizacijų (CEN, CENELEC, ETSI) standartus ir standartizacijos leidinius;
 • platinti tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO, IEC) standartus ir standartizacijos leidinius;
 • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje;
 • keistis informacija apie techninius reglamentus – su Europos Komisija, apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – su Pasaulio prekybos organizacija.

Svarbiausi 2022 metų darbai

1. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl nacionalinių standartų ir perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo, įgyvendinti Lietuvos standartizacijos departamento 2022 m. darbo programą, sudarytą įvertinus suinteresuotųjų subjektų (viešojo ir verslo sektorių, vartotojų) poreikius (I–IV ketv.).

2. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl privalomo taikymo perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo, įvertinus ministerijų pateiktus siūlymus, parengti 48 standartų, į kuriuos teisės aktuose numatomos naujos privalomo taikymo nuorodos, redakcijas lietuvių kalba (I–IV ketv.).

3. Siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos 5 straipsnio 1 dalį dėl suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo standartizacijos veikloje palengvinimo, 6 straipsnio, 1 dalies b, c, d punktus dėl mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) nemokamo dalyvavimo ir prieigos prie projektų bei aktyvesnio įsitraukimo, skatinti suinteresuotųjų subjektų naudojimąsi „Standartų projektų portalu“, pritraukiant 100 naujų naudotojų, sudarančiu galimybę visiems suinteresuotiesiems subjektams nemokamai skaityti nacionalinių, Europos ir tarptautinių standartų projektus viešosios apklausos (40) etape ir prisijungus tiesiogiai (angl. on-line) teikti komentarus (tęstinis 2021 m. svarbiausias 3 darbas, I–IV ketv.).

4. Siekiant didinti standartuose ir standartizacijos leidiniuose pateikiamos informacijos prieinamumą visuomenei bei skatinti jų taikymą, sudaryti galimybę skaityti standartus ir standartizacijos leidinius per viešąsias bibliotekas Lietuvos regionuose, sudarant 6 naujas abonementines sutartis (I–IV ketv.).


Nepriklausomos tarpukario Lietuvos standartizacijos istorija

Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį standartizacija Lietuvoje buvo susijusi su Technikos statomojo komiteto veikla – standartizacijos darbus bandoma pervesti tik valstybinėms institucijoms. 1919 m. Lietuvos vyriausybė pavedė Apsaugos ir Susisiekimo ministerijoms rengti statybinių medžiagų standartus – tai galima laikyti standartizavimo pradžia Lietuvoje.

1919 m. rugpjūčio 23 d. pradėjo veikti Vyriausieji matų, saikų ir svarstyklių rūmai. Bet kokie svareliai ar kiti matavimo įrankiai turėjo būti tikrinami šios įstaigos.  1920 m. Lietuvos kariuomenės vadovybė paskelbė įsakymą „Dėl matų, saikų ir svarstyklių įstatų įgyvendinimo kariuomenėje“. Metrinės matų sistemos įvedimas turėjo ne tik didelę ekonominę naudą, bet ir palengvino prekybinius ryšius, supaprastino net mokyklinį aritmetikos kursą.

Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, pasiekė, kad kitų šalių pavyzdžiu administracinė standartų rengimo tvarka būtų pakeista demokratine, kad visuomenė galėtų susipažinti su normų projektais, siūlomais pakeitimais. Visa tai skelbta žurnale „Technika ir ūkis“.

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje pramonė buvo išvystyta gana silpnai, taigi, standartizacijos organizatoriai ir rengėjai visų pirma stengėsi nustatyti prioritetus standartizuotiems gaminiams. Lietuvoje standartai buvo rengiami užsienio šalių pavyzdžiu (Vokietijos, Anglijos, Čekoslovakijos, Rusijos), jie atitiko to meto reikalavimus. 1940 m., kai prasidėjo okupacija, standartizavimo darbai Lietuvoje sustojo 50-čiai metų. 

Standartizacijos institucijos raida nuo 1990-ųjų metų

 • 1990 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 125 buvo įsteigtas Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės.
 • 1991 m. gruodžio 2 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 519 Standartizacijos ir kokybės departamentas prie LR Vyriausybės pervadintas į Lietuvos valstybinę standartizacijos tarnybą prie LR Vyriausybės.
 • 1993 m. sausio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 25 Lietuvos valstybinė standartizacijos tarnyba prie LR Vyriausybės pertvarkoma į Standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1993 m. birželio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.475 Standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pakeičiama į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Ekonomikos ministerijos.
 • 1994 m. spalio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 966 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Ekonomikos ministerijos pertvarkyta į Lietuvos standartizacijos tarnybą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 1995 m. gegužės 2 d. LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos įsakymu Nr. 8 Lietuvos standartizacijos tarnyba prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos pertvarkoma į Lietuvos standartizacijos departamentą prie LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
 • 2001 m. balandžio 18 d. LR Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. 211 tvirtinami  Lietuvos standartizacijos departamento prie LR Aplinkos ministerijos nuostatai.
 • 2011 m. balandžio 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 425 Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos perkeliamas prie LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Atgal Spausdinimo versija