Lietuvos Standartizacijos departamentas - Skaistė Aleksandravičienė

Spausdinti puslapio vidurį

Skaistė Aleksandravičienė

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS

techninio redaktoriaus

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Standartų leidybos skyriaus (toliau – skyrius) techninis redaktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.    

 II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologinių mokslų studijų srityje;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį techninio redagavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius;

4.4. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 III SKYRIUS

 FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektų techninį redagavimą;

5.2. tvarko originaliųjų Lietuvos standartų ir standartizacijos dokumentų projektų registrą;

5.3. teikia pasiūlymus dėl Standartizacijos valdymo informacinės sistemos (toliau – SMIS) tobulinimo;

5.4. vykdo Terminologijos komisijos sekretorės funkcijas;

5.5. tvarko standartizuotų terminų straipsnius SMIS posistemyje LST-TERM – įveda naujus terminus ir koreguoja esamus;

5.6. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.7. vykdo ir kitus su Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija