Lietuvos Standartizacijos departamentas - Dr. Rasa Kurkauskienė

Spausdinti puslapio vidurį

Dr. Rasa Kurkauskienė

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS

KALBOS REDAKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Standartų leidybos skyriaus (toliau – Skyrius) kalbos redaktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų (lietuvių kalbos filologija) studijų srities, lietuvių kalbos filologijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų techninių tekstų lietuvių kalba redagavimo ir terminologinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybinės kalbos vartojimą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis;

4.4. gerai išmanyti lietuvių kalbos žodžių darybos, terminų tvarkybos ir standartizavimo principus bei metodus, dokumentų redagavimo taisykles;

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 III SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. redaguoja Lietuvos standartų projektus;

5.2. dalyvauja Terminologijos komisijos darbe;

5.3. atlieka Lietuvos standartų projektuose teikiamų lietuviškų terminų straipsnių kalbinį ir terminologinį vertinimą;

5.4. rengia ir teikia siūlymus sprendžiant Lietuvos standartuose vartojamų lietuviškų terminų straipsnių atitikmenų parinkimo ir vartosenos klausimus;

5.5. bendradarbiauja su Lietuvos standartų vertimo ir recenzavimo paslaugų teikėjais savo kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.6. konsultuoja Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) specialistus priskirtos srities klausimais, redaguoja įsakymų projektus;

5.7. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija