Lietuvos Standartizacijos departamentas - Technikos komisija

Spausdinti puslapio vidurį

Technikos komisija

Technikos komisija yra kolegialus patariamasis organas, veikiantis prie Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu ir kitais teisės aktais, Departamento direktoriaus įsakymais ir Departamento Technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, bei atsižvelgia į tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų vidaus reglamentus ir direktyvas, skirtus standartizacijos veiklai.

Technikos komisijos tikslas

Technikos komisijos tikslas – teikti siūlymus dėl standartizacijos klausimų sprendimo ir nagrinėti suinteresuotųjų subjektų skundus dėl galimų nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo procedūrų pažeidimo.

Technikos komisijos funkcijos

Technikos komisija vykdo šias funkcijas:

  1. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių, perimtų standartų ir standartizacijos leidinių projektų įtraukimo į Departamento darbo programą, atsižvelgdama į prioritetines sritis ir kriterijus, arba išbraukimo iš jos;
  2. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl LST TK motyvuotų siūlymų rengiant nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;
  3. priima sprendimus ir teikia išvadas dėl tarptautinių standartų ar standartizacijos leidinių perėmimo;
  4. nagrinėja suinteresuotųjų subjektų skundus dėl galimų nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo procedūrų pažeidimo ir teikia išvadas Departamento direktoriui ir LST TK pirmininkui;
  5. sprendžia kitus standartizacijos veiklos klausimus.

Technikos komisijos sudėtis

Technikos komisija sudaroma iš 5 (penkių) narių. Komisijos sudėtį tvirtina ir sekretorių paskiria Departamento direktorius.

 

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo nr. VE-96 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. gruodžio 22 d. nr. VE-110)

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ (2020 m. lapkričio 20 d. nr. VE-96)

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo nr. VE-91 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (2021 m. kovo 4 d. nr. VE-19)

Įsakymas „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. spalio 30 d. nr. VE-91) 

Atgal Spausdinimo versija