Lietuvos Standartizacijos departamentas - Birutė Meškėnienė

Spausdinti puslapio vidurį

Birutė Meškėnienė

STANDARTŲ LEIDYBOS SKYRIAUS

MAKETUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Standartų leidybos skyriaus (toliau – Skyrius) maketuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – B.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities poligrafijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį leidinių maketavimo srityje;

4.3. išmanyti teisės aktus ir tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus, reglamentuojančius standartų įforminimo reikalavimus;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu patektu ir maketavimo programomis Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw, MathType, Indesign.

 III SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. maketuoja Lietuvos standartų redakcijas lietuvių kalba; specialiomis maketavimo programomis tvarko formules, paveikslus, lenteles, grafikos elementus ir antraštinius lapus; taiso maketus pagal technines ir kalbines kalbos redaktorių pastabas;

5.2. atlieka Lietuvos standartų popierinių versijų sutikrinimą su elektronine versija;

5.3. maketuoja ir rengia leidybai Departamento biuletenį ir kitus informacinius leidinius;

5.4. spausdina pardavimui standartų popierines versijas ir paruošia jas išsiųsti klientui;

5.5. konsultuoja Departamento darbuotojus priskirtos srities klausimais;

5.6. vykdo ir kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Atgal Spausdinimo versija